Tilskudd fra Svalbards miljøvernfond

 

Hvert år tildeler fondet 10-25 millioner kroner til miljøvern- og kulturminneprosjekter. Både privatpersoner, virksomheter og organisasjoner kan søke om midler.

Taubanesentralen er ett av de mest karakteristiske og viktigste kulturminnene fra gruvedrifta i Longyearbyen. Sentralen ble tatt i bruk i 1957 og var i drift til 1987. Foto: Ole Bernt Frøshaug

Ismåka er en høy-arktisk art som har tilhold i isfylte farvann gjennom hele året. Arten hekker i de nordlige delene av Canada, på Grønland, Svalbard og Russland. Den globale hekkebestanden er anslått til mellom 8.500 og 11.000 par. Arten er kategorisert som "Sårbar" i Rødlista for Svalbard. Bestanden av ismåke i Arktis er trolig i nedgang og under press fra langtransportert forurensning og klimaendringer. Foto: Frede Lamo

Fondets inntekter kommer primært fra miljøavgiften som betales av alle tilreisende til Svalbard. Midlene fordeles til prosjekter som har til hensikt å undersøke, bevare eller gjenopprette miljøet og kulturminnene på Svalbard. Man kan også få støtte til tiltak som bidrar til en mer miljøvennlig samfunns- og næringsutvikling.

 

Alle som har et prosjekt med et eller flere av disse formålene kan søke om støtte fra fondet. Fondets midler kan kun benyttes til tiltak på Svalbard.

 

Du må opprette en bruker og logge inn for å få tilgang til den elektroniske søknaden.

 

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.