Prosjekt:

Past Precipitation on Svalbard 2 (PPS2)

Foto: Anders Schomacker

 

Svalbards miljøvernfond har støttet UiTs prosjekt «Past Precipitation on Svalbard 2 (PPS2)»

 

Svalbards opplever dramatiske effekter av klimaendringer. Økende temperaturer får isbreer til å trekke seg tilbake og tynnes, havisdekket synker, og klimaendringer har direkte konsekvenser for bosettingene. Boligområder og infrastruktur er truet av at permafrosten tiner og økt frekvens av gjørmeskred, sørpeskred og snøskred. En nøkkelfaktor for disse endringene er det skiftende nedbørsregimet, med mer nedbør som faller som regn i stedet for snø, og hyppigere og intenst tunge nedbørshendelser.

 

I dette prosjektet bruker vi hydrogenisotopsammensetningen til bladvoks (δ2Hwax) for å rekonstruere nedbørvariabilitet gjennom holocen (de siste ca. 11 700 år). Dette tillater oss å undersøke den naturlige nedbørvariasjonen og å plassere nyere endringer til en langsiktig kontekst. ‘Past Precipitation on Svalbard 2’ er en fortsettelse av en tidligere prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond (prosjektnummer 17/101).

 

Resultat av prosjektet

Prosjektet bygger videre på resultatene av bevilgning 17/101 (PPS), som analyserte sedimentkjerner fra fire innsjøer langs en klimagradient på Svalbard (fra vest-Spitsbergen til Nordaustlandet). Analysene hadde til formål å rekonstruere nedbørens årstidsvariasjon ved bruk av hydrogenisotoper i bladvoks i sedimentet. Hovedresultatet var at det er mulig å rekonstruere sommernedbør og årsnedbør ved å undersøke ulike typer av innsjøer, og at varmeperioden i tidlig holocen førte til økt vinternedbør (snø) på grunn av redusert sjøisdekke i Arktis og økt fordampning vintertid. Dette kan være en analog til nåtidens reduserte sjøisdekke i Arktis. Vi har nå økt den tidsmessige oppløsningen i sedimentkjernene fra Heftyevatnet og den romslige oppløsningen ved å analysere sedimenter fra Linnévatnet. Resultatene fra Heftyevatnet indikerer tørrere klima og høyere evapotranspirasjon på sommertid i tidlig og midt-holocen på vest-Spitsbergen. De siste 6000 år har hatt et kaldere og våtere sommerklima.

 

Past Precipitation on Svalbard 2 har gitt et verdifullt bidrag til vårt voksende bladvoks isotopdatasett og økt forståelse av tidligere nedbørvariasjoner på Svalbard. Resultatene fra prøvene fra Heftyevatnet generert i PPS2 vil presenteres i et manuskript sammen med data fra PPS. Dette manuskriptet presenterer data fra fire innsjøer over Svalbard for å utforske regionale forskjeller i holocene vannsyklusendringer.

 

Vi diskuterer endringer i sommernedbør over Svalbard samt endringer i sesongfordelingen av nedbør på Nord-Svalbard. Noen av hovedfunnene er at variabiliteten i sommernedbør følger endringer i isolasjon og temperatur, mens regionale overflatehavforhold (f.eks. innstrømning av varmt Atlanterhavsvann og reduksjon av havis) kontrollerer sesongfordelingen av nedbør.

Arbeidet med Linnévatnet-prøvene vil bli videreført ved å ferdigstille analysene av allerede innsamlede og kvantifiserte prøver, samt utvidelse av serien lenger tilbake i tid. Disse dataene vil bli presentert i en egen artikkel, med fokus på å sammenligne δ2Hwax med nedbørsmålinger fra Isfjord Radio. Ved å generere en høyoppløselig δ2Hwax-post som dekker den instrumentelle perioden, vil vi evaluere hvor godt δ2Hwax korrelerer med sesongmessig (sommer) nedbørvariabilitet.