Prosjekt:

Svalbardrypenes høsttelling 2021

Foto: Marita Anti Strømeng

 

Svalbards miljøvernfond har gitt Norsk Polarinstitutt midler til høsttelling av Svalbardrype

 

«Svalbardrypenes høsttelling 2021» er en videreføring av prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk» fra 2019, som viste til dokumentert uoverensstemmelse mellom jaktstatistikk og overvåkingsdata for svalbardrype. Kunnskapsgrunnlaget for denne høstbare arten var dermed usikkert. Usikkerheten var knyttet til om rypebestanden faktisk er i nedgang, slik jaktstatistikken kan indikere, eller om den øker, som overvåkingen av territoriell stegg har vist de seneste år. Jaktstatistikken gir to typer informasjon om rypene: 1) antall felte ryper per år og 2) andel ungfugl i bestanden.

 

Prosjektet har brukt data fra den årlige jaktstatistikken for svalbardrype for perioden 1997 til 2021. Årsaken til at antall ryper felt per år har gått ned siden 1997 kan forklares med endringer i jegeradferden, for eksempel at det jaktes mer forsiktig eller i andre områder enn tidligere. Det at ungfuglandelen går ned er i utgangspunktet vanskeligere å forklare ut fra jegeratferd. Derfor har dette prosjektet undersøkt om andel ungfugl skutt under jakten stemmer overens med andel ungfugl registrert i høsttellinger før jakten. Disse høsttellingene ble gjort i en periode på 5 år (2017-2021).

 

Vi fant en nær forventet sammenheng mellom de to estimatene på ungfuglandelen (vingedata og høsttellinger). Det vil si at år med lav ungfuglandel i vingeprøven falt sammen med år med lav ungfuglandel i høsttellingene. Selv om denne sammenhengen ikke er statistisk sikker (bl.a. på grunn av bare 5 år med data) kan det bety at trenden i ungfuglandelen basert på vingedata er reell. En mulig forklaring på at dette ikke har gitt en nedgang i bestanden kan være at økende vinteroverlevelse på grunn av klimaoppvarmingen overkompenserer for nedgangen i kyllingproduksjonen.

 

Selv om dagens jakttrykk på svalbardrype synes å være bærekraftig, er det med de pågående hurtige klimaendringene viktig å fortsette innhenting av god jaktstatistikk. Det vil være viktig å undersøke om den negative trenden i ungfuglandelen fortsetter, og hvordan eventuelt en slik trend forholder seg til den videre utviklingen i hekkefuglbestanden. Slike spørsmål fordrer god jaktstatistikk, innlevering av vinger og overvåking av hekkefuglbestanden.

 

https://www.youtube.com/watch?v=EvWRrsn-3RY