Prosjekt:

Miljøgifter i innsjøer på Svalbard

Ny rapport om Svalbardrøya viser at nivåene av miljøgifter er generelt høyere i røye på Svalbard enn det som er funnet i ferskvannsfisk i Nord-Norge

 

Røye fra i alt 10 ulike innsjøer på Svalbard har blitt analysert for organiske miljøgifter og kvikksølv (Hg). Analyseresultatene viser at Polyklorerte bifenyler (PCB) er den dominerende miljøgiften i fisk fra alle de undersøkte innsjøene.

 

Fisk fra Ellasjøen på Bjørnøya har de høyeste konsentrasjonene av de fleste organiske miljøgiftene som inngikk i undersøkelsen. Nivåene av PCB og dioksinlignende PCB’er overskrider grenseverdier for humant konsum satt av US Environmental Protection Agency og EU. Også fisk fra Richardvatn, Arresjøen og Annavatn hadde forhøyde nivåer av miljøgifter sammenlignet med fisk fra Laksvatn, Ratjørna, Diesetvatn, Linnévatn, Straumsjøen og Liefdefjorden.

 

Nivåene av miljøgifter i sjørøye fanget i sjøen i Liefdefjorden eller røye fra sjørøyevassdrag som Linnévatn, Straumsjøen og Dieset, var lavere enn i fisk fra innsjøer med kun stasjonær røye.

 

Tilførsel av miljøgifter via sjøfugl guano er sannsynligvis årsaken til de forhøyde nivåene i fisk fra Ellasjøen, Arresjøen og Richardvatn. Fisk fra Arresjøen hadde de høyeste nivåene av Hg i muskel, fulgt av fisk fra Ellasjøen. Hg-nivåene var imidlertid lavere enn grenseverdien EU har satt for fisk til konsum (0,5 mg/kg) i fisk fra alle de undersøkte innsjøene.

 

Prosjektet oppsummerer med at til tross for at innsjøene som er undersøkt ligger langt fra lokale kilder så fører globale (atmosfærisk transport) og lokale prosesser (meteorologiske forhold, forekomst av sjøfugl) til forhøyde, og til dels svært høye, nivåer av enkelte klororganiske miljøgifter i røye på Svalbard.

 

Røye fra Ellasjøen har PCB-konsentrasjoner som gjør at den er mindre egnet for humant konsum. Eventuelle kostholdsråd skal vurderes av Mattilsynet.

 

Av rapporten fremgår det at det analyserte materialet fra flere av innsjøene er begrenset og man har hatt liten kontroll med innsamling og håndtering av prøver i felt. Det er flere andre innsjøer på Svalbard som benyttes av fritidsfiskere og en ny oppfølging i noen av disse vassdragene anbefales. Prosjektet anbefaler også at man følger med på utviklingen av miljøgiftene i Ellasjøen i tiden fremover.

 

Prosjektet er utført av Akvaplan-niva og Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 180 000 kroner.