Prosjekt:

Råtekontroll av taubanebukker på Hiorthamn

Teknisk tilstand til taubanebukkene, strammestasjonen og taubanesentralen på Hiorthamn er vurdert

 

 

Kulturmiljøet på Hiorthamn utgjør den nest største samlingen av fredete bygninger og konstruksjoner på Svalbard. Hiorthamn er resultatet av ett av de mange forsøkene på å etablere bergverksdrift på Svalbard, og taubanebukkene og taubansstasjonen er en sentral del av dette miljøet.

 

Idag står bare syv bukker tilbake og deres teknsike tilstand er uklar. Målet med prosjektet har vært å gjennomføre grundige råteundersøkelser av viktige deler av taubanebukkene for å kunne klarlegge bukkenes tekniske tilstand. Dette gir gurnnlag for å kunne anslå restlevetid og gi et forslag på eventuelle sikrings- og/eller istandsettingstiltak.

 

I rapporten fra NIKU og Mycoteam fremgår metodebeskrivelse, gjennomføring av undersøkelsene, vurdering av tilstand, i tillegg til konklusjoner og reparasjonsguide.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 200 000 kroner, og prosjektet skriver i rapporten at tilskuddet fra miljøvernfondet har vært avgjørende for at undersøkelsen skulle kunne gjennomføres.