Prosjekt:

Vinterspurv

Snøspurven overvintrer på de Kaspiske steppene

 

 

I dette prosjektet har en avslørt trekkretning og overvintringssted for snøspurven som hekker i Adventdalen. Det dominerende høsttrekket gikk sørøstover, over 1000 km åpent hav, til Novaja Semlja, og så videre sørover i Russland med overvintring på de Kaspiske steppene.

 

Høststrekket sammenfalt med gunstige værforhold i form av medvind og mindre nedbør under denne trekkruten, enn hva tilfellet ville ha vært om de hadde brukt den kortere trekkruten direkte til Norge. Snøspurvene benyttet derimot den kortere direkte trekkruten fra Norge under vårtrekket tilbake til Svalbard.

 

Snøspurvene i Adventdalen viser stor variasjon i når de starter med reirbygging og egglegging mellom år. En fant at hekkestart var negativt påvirket av vårtemperatur, og fuglene hekket mer synkront i år med mye nedbør og i år med en senere hekkestart.

 

Ungeproduksjonen var høyere i år med høy temperatur i hekkeperioden og i år med synkron hekking. En fant ingen klar indikasjon på noe misforhold mellom hekketidspunkt i forhold til mattilgang (insekter og edderkopper) for ungene. Tilgangen på de fleste enkeltgrupper av insekter (årevinger og tovinger) økte jevnt og trutt gjennom sesongen, med en topp i begynnelsen av juli, mens mengden edderkopper faktisk minket gjennom sesongen.

 

Les mer om det spennende prosjektet i vedlagt rapport og artikler.