Prosjekt:

Revegetering av kjørespor i tundraen

Naturlig revegetring av kjørespor på bar og frostfri mark tar veldig lang tid. Rapport fra Universitetet i Tromsø antyder at tilbakeføring til opprinnelig tilstand kan ta opp mot 15 år. Kjørespor kan likevel være synlig i 70 til 100 år.

 

 

Prosjektet peker på at terrengkjøretøy kan etterlate skjemmende spor i vegetasjonen og at det tar flere år før sårene gror igjen. Plantedekket og frøene i jorda blir alvorlig forringet. At plantedekket mangler kan føre til jorderosjon gjennom kanalisering av regnvann. Selv når planter igjen spirer i sporene, vil artene ikke være de samme som i den omliggende vegetasjonen.

 

Prosjektet mener at informasjonen som fremkommer i rapporten kan brukes til å lage eller tilpasse reglene for bruk av terrengkjøretøy mot slutten av snøsesongen (vinteren).

 

Rapporten påpeker et behov for strengere regulering, spesielt i områder med mer uvanlige vegetasjonstyper, eller for de som bruker lang tid på å etablere seg, som for eksempel kantlyng.

 

Prosjektet har også utforsket flere metoder for å hjelpe tilveksten av ny vegetasjon. Av de som ble testet i felt, så man at ved å tilsette lave verdier av gjødsel, samtidig som man dekket grunnen med en hageduk førte til høyest økning i plantedekke. Den nest mest effektive metoden var å (bare) tilføre næring. Dette vil kunne bli forsøkt i større skala for flere ulike vegetasjonstyper. Det er likevel viktig å merke seg at 1) næringsnivåene som blir tilført må bli strengt kontrollert slik at de ikke er unaturlig høye, og 2) de planteartene som vokser fram vil ikke være de samme som i den opprinnelige tilgrensende vegetasjonen. Å tilføre frø som så spiret, kan føre til økt plantedekke i framtida. En mulighet kan være å kombinere gjødsling med tilføring av jord (med det naturlige frøinnholdet) fra uberørte områder, som kan øke spiringen av riktige arter.

 

Prosjektet har fulgt gjenveksten på samme sted i to år. Prosjektet sier at det vil være en fordel å undersøke disse områdene igjen med regelmessige intervaller i framtida og registrere hvordan gjengroingen fortsetter å utvikle seg, for å gjøre oss i bedre stand til å si hva som kan gjøres etter forringelse.

 

Prosjektet mener at resultatet understreker viktigheten av unngå å lage kjørespor på tundraen.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 150 000 kroner. Totale kostnader i prosjektet er 325 000 kroner.