Prosjekt:

Vegetasjonsskader som følge av ekstreme vintre

Gjennom dette prosjektet har en dokumentert at Svalbard-planter som ikke feller bladene om høsten viser en økende trend i skadeomfang som følge av stressende overvintringsforhold.

 

De to karakterartene reinrose og kantlyng hadde begge betydelig høyere andel av vinterskadete greiner og blader i 2017 enn i 2014. For reinrose tredoblet skadeomfanget seg i denne perioden, mens kantlyng opplevde ei dobling. Dette settes i sammenheng med svært milde og snøfattige vintre i samme periode. Vintrene i denne perioden var svært milde og scoret høyt på to klimatologiske indekser som tidligere har vist seg å samsvare godt med observerte vinterskader. Både full eksponering av vegetasjon og isdannelse har bidratt til de observerte skadene.

 

I tre vitenskapelige arbeider har en satt forholdene på Svalbard i et pan-arktisk perspektiv. En viser at store deler av arktisk Eurasia og Nord-Amerika nylig har opplevd redusert primærproduksjon og at endret vinterklima samt økt skydekke om sommeren kan være hovedårsaker til denne reduksjonen. Videre har en vurdert og analysert nyttbarheten av fjernmåling overvåkning av de raske endringene i Arktis. En har bl.a. detektert ulike optiske vegetasjonsindekser som kan gi bedre samsvar mellom plantehelse og fjernmålte estimater for produktivitet.

 

Samlet har støtten fra Svalbards miljøvernfond bidratt til fem engelskspråklige vitenskapelige publikasjoner, en norskspråklig populærvitenskapelig artikkel og 26 utadrettede aktiviteter, dvs. foredrag, forelesninger, postere og mediebidrag.