Prosjekt:

Mikroplastikk i kystnære områder på Svalbard

Forekomsten av mikroplastikk i sjøvann, sedimenter og bunnorganismer er kartlagt i områdene Adventfjorden, Kongsfjorden og Breibogen

Prøvetaking av fjæresediment. Foto: Havforskningsinstituttet

 

Plastsøppel har i lang tid vært fremhevet som en vesentlig kilde til forurensning av verdenshavene. Naturlig nok er det den synlige plasten; makroplasten, som har størst fokus både ved at det er den en finner flytende på havene og som søppel på strendene. Mye kan imidlertid tyde på at de største mengdene plast i havet består av mikroplast; små plastpartikler mindre enn ca. 5 mm. Kildene til denne plasten kan være makroplast som er brutt ned til mindre partikler gjennom forskjellige påvirkninger, men også bruk av syntetiske tekstiler som avgir store mengder mikroplast gjennom vask.

 

Undersøkelser gjennomført i 2015 viste at det slippes ut omtrent 20 millioner mikroplastpartikler årlig gjennom avløpsvannet fra Longyearbyen-samfunnet. Størstedelen av denne mikroplasten består av fibre som sannsynligvis stammer fra syntetiske klær (fleece). Resultatene fra undersøkelsen tydet på at mikroplasten som føres ut i Adventfjorden gjennom avløpsvannet ikke synker ned til bunnen, men holdes flytende eller er innblandet i de øvre vannmassene. I tillegg indikerte funnene i fjæra at makroplast som ligger som søppel i fjæra brytes ned til små mikroplastartikler og blander seg med sedimentet.

 

Resultatene fra prosjektet viser at nivået av både fibre og fragmenter av mikroplast var nærmest ubetydelig i alle bunnsedimentprøvene og i de fleste prøvene fra fjæresonen. I prøvene tatt over høyvannsmerket ble det derimot registrert betydelige forekomster av mikroplast, både fibre og fragmenter. Opprydding og innsamling av plastavfall fra strendene på Svalbard er derfor viktig, ikke bare av estetiske årsaker og med hensyn til dyre fysiske skader på dyreliv, men også for å hindre tilførsel av mikroplast til havet.

 

Undersøkelsen har ikke påvist mer mikroplastikk i sjøvannet i områder med permanent bosetning (Adventfjorden og Kongsfjorden) enn i områder uten bosetning (Breibogen).

Les mer om prosjektet og resultatene i vedlagte rapport.