Prosjekt:

Metoder for miljøklassifisering

Stor variasjon i konsentrasjon av polyaromatiske hydrokarboner og metaller i ulike områder og medier på Svalbard

 

 

Akvaplan-niva sammenstiller i dette prosjektet kunnskap om polyaromatiske hydrokarboner (PHA) og metaller i vann, sedimenter og jord. Det er dokumentert høye verdier av PHA og metaller også i prøver tatt langt unna bosettingene på Svalbard. Nivåene som er målt overskrider tilstandsklasse II «god miljøtilstand» i veilederne fra Miljødirektoratet som benyttes på fastlandet. Det er derfor en indikasjon på at det kan være naturlig forhøyede verdier på Svalbard. Spesielt gjelder dette for isbrepåvirkede områder der is og snømasser bidrar til å binde og lagre lufttransporterte partikler. Gjennom breerosjon frigis også metaller og PHA i områder med kullholdig fjell. Det er derfor stor variasjon mellom prøver tatt i vann, sedimenter og jord i de ulike studieområdene.

 

Resultat fra prosjektet viser at eksisterende miljøklassifiseringssystem bør anvendes med varsomhet på Svalbard. Det er derfor særskilt viktig å ha gode data over tilstanden i miljøet før det gjennomføres tiltak som kan medføre lokale utslipp.