Prosjekt:

Økologisk og genetiske undersøkelser av rødlistarter på Svalbard

Genetiske og økologiske analyser av rødlistede karplanter på Svalbard har gitt kunnskap som kan bedre forvaltningen av biodiversiteten på øygruppa

 

 

Av rapporten fra prosjektet fremgår det at for noen arter sto det bedre til enn antatt, men forholdene var verre for andre arter. For mange av artene har kunnskapen ført til endring av rødlistekategori. 27 av 54 arter har endret rødlistekategori i 2010-versjonen av Norsk rødliste sammenlignet med 2006-versjonen. Mange populasjoner er nå koordinatfestet og dagens bestandsstørrelse er estimert. Rapporten sier videre at dette er et viktig verktøy i fremtidig overvåkning.

 

Svalbards miljøvenfond har støttet prosjektet med 250 000 kroner.