Prosjekt:

Mikroplast fra sjø til land?

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til undersøkelser om mikroplast

 

Sjøfugl bringer med seg store mengder næring fra det marine miljøet til landøkosystemet, men kan potensielt også fungere som vektor for forurensning og plast-partikler. Kartlegging av forekomst av plast-partikler er høyt prioritert av miljøforvaltningen i norske arktiske områder. Det finnes ingen tidligere informasjon eller kunnskap om hva slags konsentrasjon av plast fra det marine miljøet finnes fra kysten i Arktis. Vi foretok en pilot-screening av plastpartikler, delt i størrelser «makro» og «mikro»-plast i substratprøver hentet fra utvalgte fuglefjell og en lokalitet uten sjøfuglkoloni. Substratet består for det meste av mose men også noe organisk jord.

 

Resultatene fra Krykkjefjellet og Stuphallet i Kongsfjorden (fuglekoloni) og Dærten i Engelskbukta (uten sjøfuglkoloni) viser at det ble funnet kun 1 makroplast-partikkel men mange flere partikler i kategorien mikroplast. Det ble funnet polyetylen og polypropylen-partikler, der antallet varierte en god del mellom de ulike prøvene. Funn av mikroplast i bakken på Dærten indikerer at mikroplast kan finnes generelt i det øverste substrat-laget på Svalbard. Kilden til mikroplast kan ikke slås fast, men både vind, snø, bølger og menneskelig aktivitet er mulige vektorer for transport. Antallet mikroplastpartikler var høyere på fuglefjells-lokalitetene, enn på Dærten, noe som indikerer at sjøfugl kan fungere som vektor for transport av mikroplast fra det marine miljøet til landøkosystemet. Disse første pilot-resultatene viser behov for å undersøke nærmere geografisk spredning av plast-partikler i landøkosystemet, både lokalt innen fuglefjell (nærhet til koloni) og regionalt (variasjon mellom kolonier og andre lokaliteter, ulike arter sjøfugl i koloni).