Prosjekt:

Naturlige konsentrasjoner i løsmasser, Longyearbyen

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til undersøkelser om jordkjemi i Longyearbyen

 

Prosjektet «Naturlige konsentrasjoner i løsmasser, Longyearbyen» har kartlagt jord og fast fjell som har gitt resultat som forteller om de naturlige bakgrunnsnivåene av grunnstoffer i fjell og løsmasser i Longyearbyen planområde. Svalbard har til dels annerledes geokjemi enn fastlandet med høyere nivåer av grunnstoffer som arsen, nikkel og sink. Det var tidligere behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag når det gjelder jordkjemi i området. De høye konsentrasjonene av arsen har medført at naturlige masser har blitt behandlet som forurenset masse. Det er svært begrenset deponikapasitet på Svalbard og da man vet innholdet av såkalte tungmetaller og andre grunnstoffer i naturen kan man unngå deponering av masser med naturlig høye konsentrasjoner.

 

Resultatene vil bli brukt av lokalstyret og Sysselmann ved oppdatering av reguleringsplaner, bytte av arealbruk, planlegging og som sammenligning mot potensielt forurenset grunn. Resultatene vil gjøre planlegging for byggevirksomhet enklere og mer forutsigbar når det gjelder gravemasser. Hvis fremtidige gravemasser kjemisk sett ligger under lokalt, naturlig bakgrunnsnivå kan de gjenbrukes lokalt, ellers må massene leveres til godkjent deponi.

 

Det er nå blitt utarbeidet en ny, lokal grenseverdi (akseptkriterier) for arsen for rene masser som skal godkjennes av Miljødirektoratet.