Prosjekt:

Gruve 6, tilstandsvurdering av daganlegget

I rapporten «Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen med omegn: Verneverdi og forvaltning» heter det at «Tilstandsvurdering og forfallshemmende tiltak prioriteres framfor arbeid med å frede Gruve 6». For å følge opp ansvaret har Store Norske engasjert Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Multiconsult ASA til å foreta en verne- og tilstandsanalyse av den delen av daganlegget til Gruve 6 som er fredet, det vil si den delen som ligger nede i dalen.

 

 

Tilstandsvurderingen skal danne grunnlag for å beskrive nødvendige tiltak i forhold til forfallshemmende vedlikehold, restaurering, sikring og opprydding. Denne rapporten er resultatet av verne- og tilstandsanalysene.

 

Nedre del av daganlegget til Gruve 6 er vedtaksfredet. Anlegget har stor verneverdi. Den største verdien er likevel knyttet til hele anlegget og ikke kun den nedre delen. Imidlertid er de øvre delene av anlegget i så dårlig stand, og ligger dessuten så vanskelig til at det er en stor utfordring å bevare. Daganlegget nede i dalen som er vedtaksfredet er i relativt god stand.

 

De største utfordringene er knyttet til vann som ledes gjennom anlegget, til et stort hull i nedre del av veggen til kullsiloen der det ligger ustabile masser og til conveyertunellen opp mot kullsiloen der flere av trebukkene/fundamentene for selve tunellen har kollapset. Dette bør utbedres snarest, ikke minst for å hindre videre skadeutvikling.

 

Likevel er det personsikkerheten vi er mest bekymret for. Den øvre delen av daganlegget oppe ved gruveinngangen er i langt dårligere forfatning enn situasjonen nede. Her er det store, tunge konstruksjoner der tilstanden på fundamentene er usikre. Deler av muren i en av bygningene har rast sammen og trappeløp er usikre. Det er forbundet med stor risiko å bevege seg rundt i disse delen