Prosjekt:

SoSCon

Det er viktig for miljøforvaltningen å få kunnskap om lokale kilder til miljøgifter, og fokus i dette prosjektet har vært bosettinger på Svalbard som lokale kilder til nye miljøgifter

 

Prosjektet har fokusert spesielt på kloakk, forurenset grunn og avfallsfyllinger som mulige forurensningskilder.

 

Resultatene indikerer at de lokale bosettingene bidrar med ulike miljøgifter, noe som er viktig informasjon når miljøforvaltningen skal vurdere om det er behov for tiltak. Resultatene er også nyttige inn mot arbeidet med internasjonale konvensjoner som vurderer om ulike miljøgifter bør forbys eller bruk reduseres.

 

Det ble ikke funnet målbare konsentrasjoner av PCDD/PCDF, bisfenol A, ftalater eller fenoler i sedimentprøver fra Adventfjorden (indre del av fjorden og området ved kloakkutslipp prøvetatt) eller Grønfjorden (området ved en avfallsfylling og området ved kloakkutslipp prøvetatt).

 

Resultatene viste imidlertid at bosettingene Longyearbyen og Barentsburg representerer lokale kilder for OPFR og PFAS. Det ble funnet relativt høye nivå av OPFR i sediment utenfor Barentsburg. Resultater fra en risikoanalyser indikerer likevel at risikoen for giftige effekter på sedimentlevende organismer er lav, med et mulig unntak av PFOS. Det ble målt lave nivå av OPFR i organismer (krabbe og fisk) fra både Adventfjorden og Grønfjorden. Til tross for at nivåene av PFAS i sediment var betydelig lavere enn nivåene av OPFR (spesielt i Grønfjorden), ble det målt noe forhøyde nivå av flere PFAS i organismer. De høyeste nivå og de fleste forbindelser ble målt i prøver fra den indre delen av Adventfjorden.

 

Selv om sedimentkonsentrasjonen av ?PFAS var noe høyere i Grønfjorden enn i Adventfjorden så var nivåene i organismer lavere. Årsaken til dette kan være at de forbindelsene som var dominerende i sediment fra Grønfjorden bioakkumulerer i mindre grad enn de som dominerte i Adventfjorden, eller at de brytes raskere ned.