Prosjekt:

Måling av lokal luftforurensing i Ny-Ålesund

Miljøstatus for nitrogen og svovelholdige luftforurensninger i Ny-Ålesund er kartlagt

 

 

Resultatene viser at de målte konsentrasjonene var generelt lave for alle komponenter og under nasjonale grenseverdier for beskyttelse av menneskets helse og økosystemet.

 

Vind fra nordlige sektorer ga de høyeste gjennomsnittskonsentrasjonene av nitrogenoksider, noe som peker på kraftstasjonen og havnen som mulige kilder. Fra september 2014 til februar 2015 ga vulkanutbrudd på Island store utslipp av SO2 som ga episoder med høye konsentrasjoner i Ny-Ålesund. Måleresultatene for CO2 viser en årlig variasjon, med høyere konsentrasjoner om vinteren og lavere om sommeren. Kilder for de målte konsentrasjonene av CO var mest sannsynlig lokal snøskutertrafikk og langtransporterte utslipp fra skogbranner i Nord-Amerika.

 

Målingene vil danne grunnlag for vurdering av miljøbelastning fra økt aktivitet i Ny-Ålesund. De vil også bli brukt for å vurdere ev. innvirkning på annen måleaktivitet, eksempelvis miljøovervåkningen på Zeppelinstasjonen.

 

Målingene pågår fortsatt og det jobbes med å skaffe finansiering til etablering av et permanent måleprogram for miljøovervåking i Ny-Ålesund.

Se vedlagte sluttrapport for mer informasjon.