Prosjekt:

Miljøgifter i egg fra krykkje

Norsk Polarinstitutt har gjort en undersøkelse av bidrag fra lokal forurensning til krykkje i bosetningene på Svalbard

 

I 2008 samlet forskere fra Norsk Polarinstitutt inn egg fra krykkje (Rissa tridactyla) i Kongsfjorden, Barentsburg og Pyramiden for å undersøke om lokale forurensingskilder påvirker miljøgiftkonsentrasjonen og sammensetning i hekkende krykkjer.

 

De viktigsre resultatene fra studien viser at det i krykkjeegg ikke ble funnet forskjeller i miljøgifter mellom Kongsfjorden, Barentsburg og Pyramiden. Prosjektet mener derfor at miljøgiftene i hekkende krykkjer er et resultat av langtransportert forurensning. En forklaring på dette kan være at krykkjer bare tilbringer deler av året i hekkeområdet. I tillegg henter krykkje hovedsakelig mat ute i fjordsystemet eller foran brefronter, hvor svømmende næringsemner som fisk og krepsdyr er upåvirket av lokale forurensingskilder.

 

Prosjektet mener det er positivt at de ikke finner påvirkning fra lokale forurensingskilder i krykkje. Dette gir miljøforvatninga viktig kunnskap for å kunne gjør riktige valg når det skal ryddes opp i gammel forurensning i bosetningene på Svalbard.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 300 000 kroner.