Prosjekt:

Kartlegging av Ringhorndalen

Indre Wijdefjorden nasjonalpark har en særegen vegetasjon med flere sjeldne plantearter. Dette unike området ble først oppdaget for drøye 15 år siden, og siden har det blitt registrert en rekke nye forekomster av sjeldne arter eller nye arter for Svalbard i dette området, spesielt i Ringhorndalen og i nabodalen Flatøyrdalen

 

Dette enestående botaniske område var veldig dårlig undersøkt, og de bakenforliggende årsakene til de spesielle forholdene i området var mer eller mindre ukjente. Via dette prosjektet har vi opparbeidet en langt bedre oversikt over hvilke arter som finnes i området og deres utbredelse, spesielt av karplanter og flyvende insekter.

 

Vi har også testet ut og gjennomført en NiN kartlegging (Naturtyper i Norge) over området. Flere nye arter for Svalbard er registrert. Per dags dato har vi registrert 124 karplantearter i området Ringhorndalen-Flatøyrdalen, som er ny rekord for et lokalt område på Svalbard. Innsamling av insekter viste også flere bemerkelsesverdige funn. Vi har blant annet gjenfunnet antatt endemisk sommerfugl som sist ble registrert for over 140 år siden.

 

Vi har også innhentet noe data på moser og sopp som støtter oppunder at dette er et unikt område, men disse gruppene krever videre kartlegging.

 

Klimaendringer ansees som den største trusselen for området. Flekker av åpen mark er viktig for mange av de sjeldne artene, og en endring av mengden åpen mark kan påvirke bestandene. Det er moderat gåsebeite i området.

 

Direkte menneskelig påvirkning ansees som ubetydelig per dags dato, da området ikke besøkes av cruiseskip, og er ellers lite tilgjengelig sommerstid. Områdene er allerede innlemmet i Indre Wijdefjorden nasjonalpark, og den gjeldende vernegraden ansees som tilstrekkelig under dagens forhold.