Prosjekt:

Svalbardrypenes trekkruter til vinterområdene

Pilotprosjekt om Svalrypenes sesongmessige trekk er avsluttet

 

Svalbardrypa er en stedegen underart som Norge har et speilet forvaltningsansvar for. Den er en viktig småviltart som det høstes årlig av og som det finnes lite biologisk kunnskap om arten. En av de mange ukjente aspektene ved Svalbardrypas biologi er om rypene foreta sesongmessige trekk. Et ubesvart spørsmål er om lokale hekkefugler om våren forblir i hekkeområdene om høsten når jakta starter og hvorvidt den overvåkningen av bestanden som gjøres på våren reflekterer den jaktbare høstbestanden.

 

Prosjektet har fremskaffet den første informasjonen om hvor Svalbardrypene trekker om høsten, og deres bevegelsesmønster og hvor mulige overvintringsområder er lokalisert. Denne kunnskapen er viktig for å utføre en langsiktig kunnskapsbasert på bærekraftig forvaltning av fjellrypene på Svalbard.

 

Svalbards miljøvernfond skal særskilt prioritere prosjekter som vil bidra til å siker at høsting av vilt- og fiksebestanden på Svalbard skjer på en måte som er i samsvar med miljømålene, og som vil bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for høstingen. Svalbards miljøvernfond har støttet dette prosjektet med til sammen 220 000 kroner.