Prosjekt:

Miljøvennlig strømproduksjon og ENØK på Isfjord Radio

SNSK ønsket, i samarbeid med Telenor Svalbard, å få gjennomført en forstudie for å se på potensialet og tekniske muligheter for mer miljøvennlig strømproduksjon og ENØK-tiltak på Isfjord Radio. Det brukes i dag opp mot 200 000 liter diesel på anlegget, og potensialet og behovet for en mer miljøvennlig drift av dette sentrale anlegget av store samfunnsmessig betydning, er stort.

 

Forprosjektet ble gjennomført av Multiconsult, og besto av full gjennomgang av mulige enøktiltak og nytt energisystem basert på forskjellige kombinasjoner av batteri, termisk varmelagringskilde, solceller, vindkraft og dieselaggregat som bunnlast. Forprosjektet var vellykket, og Store Norske har nå gått videre med en søknad til Enova om støtte til investering enøktiltak og nytt energianlegg.