Prosjekt:

Biomasse og vegetasjonsdekke på Svalbard

Data fra satellitt kan gi svært verdifull informasjon om vegetasjon og arealtyper innen nordområdene og i Arktis

 

 

Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø) og Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har i et prosjekt påvist sammenhenger mellom biomasse, vegetasjonsindeks og vegetasjonstyper på Svalbard. Kunnskap om biomasse og produksjon i plantedekket er viktig for forvaltningen av beitende dyr og fugler på Svalbard (reinsdyr, gås, rype).

 

Feltarbeidet er gjort i Adventdalen/Bjørndalen og på Kapp Linnè. Prosjektet har fremskaffet konkrete tall for biomasse for viktige vegetasjonstyper på Svalbard. Biomassen er i neste omgang knyttet til normalisert vegetasjonsindeks (NDVI) ekstrahert fra satellitt data.

 

Rapporten sier at resultatene er relevant for miljøforvaltningen på flere områder. I forsknings- og forvaltningssammenheng er det vanlig å dele inn naturmiljøet i ulike trofiske nivå der underliggende nivå er grunnlaget for ”vekst og trivsel” på overliggende nivå. Kunnskap om biomasse og produksjonen i vegetasjonsdekket er derfor en avgjørende faktor for god forvaltning av eksempelvis beitedyr (reinsdyr) og beitende fugler (gås, rype) på Svalbard.

 

Rapporten sier videre at en naturlig videreføring av dette arbeidet ville være å gjøre tilsvarende registreringer i de to andre bio-klimatiske sonene på Svalbard, nordlig arktisk tundra sone (NATZ) og polarørken-sonen (APDZ). Med hensyn på beitegrunnlaget for svalbardreinen er det behov for å gjøre mer detaljerte målinger rettet mot forholdene i vinterbeitet.

 

Totale kostnader for prosjektet var kr 495 000 og Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 400 000.