Prosjekt:

Fremmede plantearter: fra byene til naturen?

 

Spredning og etableringspotensiale for fremmede plantearter er forventet å øke med varmere sommertemperaturer som følge av klimaendringer.

 

Norsk Polarinstitutt har kartlagt forekomster av fremmede plantearter i bosetningene Barentsburg, Pyramiden og Ny-Ålesund, samt på følgende fuglefjells- lokaliteter: Fjortende Julibukta, Stuphallet, Ossian Sarsfjellet, Alkhornet, Skansbukta og Bjørndalen. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Sysselmannen på Svalbard og fikk støtte av Svalbards Miljøvernfond.

 

I et systematisk rutenett lagt over hvert av områdene ble totalt over 4000 ruter (størrelse 20 × 20 m) kartlagt for forekomst av fremmede plantearter. Jordprøver for beskrivelse av vekstforhold ble samlet inn.

 

Fremmede plantearter ble kun funnet i bosetninger. Det ble ikke gjort noen funn umiddelbart utenfor bebyggelsen eller på fuglefjellslokalitetene, til tross for at utvelgelsen av lokalitene hadde til hensikt å fange opp de steder det ville vært sannsynlig at fremmede plantearter kunne ha spredt seg til ved hjelp av mennesker eller dyr, og der det var forventet gunstige vekstforhold for dem.

Nitrogennivåer og organisk materiale i jordprøvene var høyest i ruter med forekomster av fremmedarter innenfor bosetningene og ellers under fuglefjellene. Flere fremmedarter ble også funnet i grusjord med lavt nitrogennivå noe som indikerer at høyt nitrogeninnhold ikke er nødvendig for alle fremmedarter på Svalbard. Siden fokuset i denne kartleggingen var på forekomst trengs det utviklingsarbeid dersom mengde og fordeling av plantene på finere romlig skala innen bosetninger er ønskelig å undersøke eller overvåke.