Prosjekt:

Konsekvenser av “atlantifiseringen” på sjøfugler på Svalbard

I dette studiet har en sett på sammenhengen mellom oppvarmingen av Svalbard («Atlantifiseringen») og effekten dette har på næringsvalg og ungeproduksjon hos to av de mest tallrike sjøfuglartene på øygruppen, nemlig alkekonge og krykkje.

En fant en sammenheng mellom økende sjøtemperatur (og redusert sjøisutbredelse) i Vest-Spitsbergenstrømmen og næringsvalget hos de to artene. Redusert sjøisutbredelse og/eller varmere sjøvann var assosiert med en lavere andel arktiske arter i dietten. Imidlertid er mekanismene bak disse storskala endringene i temperatur/sjøisutbredelse og næringsvalg hos sjøfuglene uklare, og det er behov for mer detaljerte studier på en finere skala.

 

En fant ingen sammenheng mellom næringsvalg og ungeproduksjon; en diett bestående av atlantiske arter resulterte ikke i lavere ungeproduksjon enn en diett bestående av arktiske arter. Dette betyr imidlertid ikke at «atlantifiseringen» av Svalbard ikke kan har alvorlige konsekvenser for sjøfuglene på øygruppen, men betyr trolig heller at effekten ikke gjør seg gjeldene gjennom redusert ungeproduksjon.