Prosjekt:

Adventfjorden – modellsystem for klimaendring

Prosjektet har fremskaffet ny kunnskap om sesong- og årsvariasjon innen det arktiske systemet og hvordan havklimaet påvirker artssammensetningen

Feltarbeid med elever fra Longyearbyen skole. Foto: UNIS.

 

Den viktigste klimapådriveren i Polhavet og på Svalbard er økt innstrømming av varmt Atlantisk vann. UNIS har fra 2011 samlet miljødata og prøver fra Adventfjorden. Denne tidsserien er unik og gjør det mulig å studere koblinger mellom havklimaet og organismene i et høyarktisk marint økosystem.

 

Mikrober har blitt blir brukt som indikatororganismer. Årsaken er at disse er for små til å kunne rømme fra en miljøendring og korte generasjonstider gjør at de viser en rask respons.

 

Dette er gjort i prosjektet:

  1. Data fra 2011-2014 er analysert for å kunne påvise eventuelle økosystemendringer som følge av Atlanterhavsvann.
  2. Prøvetaking i Adventfjorden er gjennomført i 2015.
  3. Dataene er satt inn i en større sammenheng og brukt i naturfagundervisningen til 4. klasse (nå 7. klasse) ved Longyearbyen skole.

Resultatene fra prosjektet ble presentert som foredrag på den internasjonale Arctic Frontiers konferansen i Tromsø tidligere i år og vil også bli publisert i et vitenskapelig tidsskrift når de siste analysene foreligger.

 

Se vedlagte sluttrapport for mer informasjon om prosjektet.