Prosjekt:

Sårbarhetsvurdering av ilandstigningslokaliteter på Svalbard

Klassifisering av sårbarhet - vegetasjon, dyreliv og kulturminner på 38 ilandstigningslokaliteter

 

 

I et nylig avsluttet prosjekt fremgår det at det er stor kunnskapsmangel om effekter av menneskelig aktivitet på Svalbards natur- og kulturmiljø. Forvaltningen trenger verktøy som gjør det lettere å vurdere sårbarheten på enkeltlokaliteter for å drive kunnskapsbasert forvaltning.

 

I et tidligere prosjekt finansiert av Svalbards miljøvernfond (NINA Rapport 785) har NINA og NIKU utviklet en modell for klassifisering av sårbarhet for vegetasjon, dyreliv og kulturminner knyttet til ferdsel. I dette oppfølgingsprosjektet «Sårbarhetsklassifisering av ilandstigningslokaliteter» kalkuleres sårbarhetsverdier for 38 lokaliteter fra ulike deler av Svalbard.

 

Sårbarhet er kalkulert for vegetasjon, dyreliv og kulturminner i de 38 lokalitetene basert på systematiske feltregistreringer (fire lokaliteter mangler kulturminner). Hver lokalitet er klassifisert etter om den er robust, middels sårbar eller sårbar i forhold til ferdsel.

 

Det finnes både sårbare og robuste lokaliteter blant de 38. Noen lokaliteter er sårbare for alle tre fagtema, men ofte er det ulikt sårbarhetsnivå mellom tema. Det er en tendens til at de lokalitetene med høyest besøkstall også er de mest sårbare. Dette henger nok sammen med at sårbare elementer også er det som gjør lokaliteter attraktive.

Sårbarhetsklassifiseringen sier ingenting om en lokalitet er påvirket av bruk (slitasje/forstyrrelse).

 

NINA sier at i sårbare lokaliteter bør forvaltningsmyndighetene vurdere å gjennomføre tiltak for å hindre at ferdsel reduserer natur- eller kulturminneverdier. For å vurdere videre hvilke tiltak som er fornuftige og hvordan prioritere mellom lokaliteter er det nødvendig å gå inn i registreringsdata og andre opplysninger om bruk og verdier.

 

På sikt kan det lages oversikt over sårbarheten i de fleste ilandstigningslokaliteter for kystcruise-turisme og også andre typer lokaliteter kan vurderes etter sårbarhetsmodellen. Turistnæringa har allerede tatt i bruk modellen i sitt arbeid med stedspesifikke guidelines og Sysselmannen på Svalbard har brukt registreringsteknikken i sitt forarbeid til Forvaltningsplan for de store reservatene på Øst-Svalbard.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjktet med 150 000 kroner.