Prosjekt:

Erosjonssikring av Fredheim – et visualiseringsprosjekt

En mulighetsstudie og en visualisering om erosjonsbeskyttelse av Fredeim, et av Svalbards mest kjente og besøkte kulturminne.

 

 

Fredheim ligger i utløpet av Sassendalen, ved innløpet til Tempelfjorden. Kulturminnet består av et knippe byggninger, der to av dem, Danielbu og Fredheim er bygget henholdsvis i 1911/1912 av Daniel Nøis og 1924 av Hilmar Nøis.

 

Mange års målinger og undersøkelser utført av forskjellige forskere og institusjoner viser at kystlinjen i front av husene på Fredheim trekker seg bakover på grunn av erosjon, med store variasjoner i erosjonsrater fra år til år.

 

SINTEF Byggforsk har sammen med UNIS gjennomført en mulighetsstudie for erosjonsbeskyttelse som et alternativ for å bevare husene og husenes geografiske plassering. Studien omfatter i tillegg en geologisk oversikt basert på feltarbeid i området.

 

Resultatene fra prosjektet er delvis beskrevet i tekst, men er i hovedsak presentert som bilder og skisser. Anslag knyttet til levetid i forhold til erosjon tilsier at tiltak må gjennomføres og det vil i realiteten være kun to mulige løsninger; flytting eller erosjonssikring. Denne rapporten presenterer kun det ene alternativet og SINTEF har ikke tatt stilling til hvordan eventuelt slike alternativ skal rangeres i forhold til hverandre ved eventuell valg av løsning.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 200 000 kroner.