Prosjekt:

Miljøkonsekvenser av ferdsel på fjellrev

Norsk Polarinstitutt har fullført en studie som dokumenterer at fjellrev endrer adferd og døgnaktivitet i områder med stor snøskutertrafikk på Svalbard. Imidlertid påvirkes ikke reproduksjon og overlevelse med dagens trafikknivå.

 

 

Prosjektet har hatt som mål å fremskaffe ny kunnskap om effekter av snøskuterferdsel på fjellrevens atferd gjennom døgnet på Svalbard. Slik kunnskap har betydning for forvaltningen av motorferdsel og forvaltning av fjellrev på Svalbard.

 

Norsk Polarinstitutt gjennomførte prosjektet i to områder på Nordenskiöld Land, ett kontrollområde med liten snøskutertrafikk og ett eksperimentområde med stor trafikk. I hvert område monterte NP ti fotobokser (kamerastasjoner) på reinsdyråte som automatisk tok ett bilde hvert 5. minutt. Andel bilder med fjellrev på åtet gjennom døgnet ble registrert for å sammenligne fjellrevens døgnaktivtet mellom områdene med ulik påvirkning fra snøskutertrafikk. For å sammenligne fjellrevens døgnaktivitet på Svalbard med andre områder i Arktis, benyttet NP også data fra et tilsvarende prosjekt i to regioner i Russisk Arktis med svært liten menneskelig aktivitet.

 

I følge prosjektleder Eva Fuglei viser resultatene fra undersøkelsen at snøskutertrafikk endret døgnaktiviteten til fjellrev på Nordenskiöld Land, Svalbard. Hun fremhever at fjellrev i området med stor snøskutertrafikk benyttet åtene i større grad om natten sammenlignet med området med liten skutertrafikk. Videre var det også forskjell i fjellrevens bruk av åtene gjennom døgnet i kontrollområdet (liten snøskutertrafikk) sammenliknet med regionene Yamal og Nenetsky i Russisk Arktis som også har liten snøskutertrafikk. Det var ingen åpenbare mønster i døgnbruken i de Russiske regionene, noe som vi fant hos fjellrev på Svalbard. Dette tyder på at snøskutertrafikken på Nordenskiöld Land kan ha endret døgnatferden til fjellrev i dette området.

 

For å vurdere om snøskuterferdselen på Svalbard påvirker fjellrevbestanden negativt, dvs. om ferdselen påvirker fjellrevens reproduksjon og overlevelse, har prosjektet benyttet Norsk Polarinstitutts bestandsovervåkingsdata av fjellrev på Svalbard. Denne overvåkingen viser så langt ingen nedgang i bestanddsstørrelse.

 

Fuglei konkluderer derfor med at selv om snøskutertrafikken endrer døgnatferden til fjellrev på Svalbard, påvirker ikke dagens nivå av snøskutertrafikk fjellrevens bestandsstørrelse. En bør likevel være oppmerksom på samlet påvirkning av ferdsel, høsting, miljøgiftbelasting og endret klima. Resultatene er nyttige i forvaltningen for å vurdere miljøkonsekvensene av motorisert ferdsel på Svalbard.