Prosjekt:

Høsting av svalbardrype – gamle data med potensiale for ny innsikt

Ny kunnskap som kan bidra til å nå miljømål som forutsetter at forvaltningen av fugler og pattedyr skal være kunnskapsbasert og økologisk forsvarlig

 

 

Denne kunnskapen er spesielt viktig i forbindelse med evaluering av påvirkningen jakt har på svalbardrype.

 

Norsk Polarinstitutt har sammenstilt og analysert upubliserte data for å undersøke hvordan bestander av svalbardrype responderer demografisk (alders-, kjønnssammensetning og kroppsvekt) på jaktdødelighet og om hekketettheten endres etter jaktuttak.

 

Rapporten fra prosjektet viser at det er overskuddsfugl i bestanden av svalbardrype. Prosjektet kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for å sikre en bærekraftig høsting av svalbardrype og resultatene vil kunne anvendes til utvikling av bestands- og høstingsmodeller av denne.

 

Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til prosjekt som har til formål å bedre kunnskapsgrunnlaget for høstingen. Kostnadene i prosjektet var på 500 000 kroner og miljøvernfondet har bidratt med 200 000 kroner.