Prosjekt:

Sameksistens mellom turister og gjess på Svalbard

Høsten 2007 ga Svalbards miljøvernfond støtte til en studie som skulle beskrive effekter av menneskelig ferdsel for kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås på Svalbard

 

Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har analysert hvordan gjessene reagerer på mennesker til fots og hvilke konsekvenser menneskelig innvirkning har på gjessene. Studien peker på flere kritiske faser og lokaliteter på Svalbard der menneskelig ferdsel kan ha store konsekvenser for hekkesuksess og ungeoverlevelse.

 

Forskerne foreslår derfor ulike reguleringer som kan redusere de negative konsekvensene av menneskelig ferdsel. Forskerne sier også at det er et fortsatt behov for videre forskning på gjessenes sårbarhet og en nærmere identifisering av viktige områder som krever særlige hensyn.
Studien er i trykk i Polar Research og vil bli publisert i begynnelsen av 2009. Resultatene er også fremstilt i en NINA-rapport.
Kontaktperson hos NINA er Ingunn Tombre.