Prosjekt:

Støtte til internasjonal ekspedisjonslederkonferanse

Svalbards miljøvernfond ga i fjor høst 280 000 kroner i støtte til Association of Arctic Expedition Cruise Operators, AECO, for å arrangere et miljøseminar

 

AECO har denne uka gjennomført sin første internasjonale ekspedisjonsleder konferanse i Longyearbyen. På konferansen deltok over 40 ekspedisjonsledere og guider. Deltakerne kom fra inn- og utland og både fra bedrifter som er medlemmer i AECO og fra lokale turoperatørselskaper. Til konferansen var det også invitert 15 foredragsholdere og innledere.

 

Utgangspunkt for konferansen var gjeldende lover og regler, retningslinjer og natur- og kulturminnekunnskap. Konferansen var i sin helhet viet miljøforsvarlig ferdsel på Svalbard om sommeren – spesielt i tilknytning til ekspedisjonscruise. Et annet tema var også guiden som påvirker av holdning og handling.

 

Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til informasjons- og opplæringstiltak. Med midler fra fondet kan man legge til rette for opplevelse av Svalbards natur- og kulturmiljø, bl.a ved å sette i verk tiltak for å ta vare på naturtilstanden eller kulturminnene. Ekspedisjonslederkonferansen er et slikt tiltak og i tråd med formålet til miljøvernfondet. Ekspedisjonslederne og guidene har stor innflytelse på turisters holdning og handling og via økt kunnskap og gjennom ekspedisjonsledernes og guidenes rolle, bidrar man til miljøvennlig adferd blant gjestene.

 

Et av foredragene het ”Miljøpåvirkning av menneskelig ferdsel på Svalbard – med et spesielt fokus på vegetasjon og terreng” og ble holdt av Dagmar Hagen som er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foredraget er en del av et prosjekt som heter ”Miljøeffekter av ferdsel? Registrering og vurdering av slitasje og forstyrrelser på vegetasjon, kulturminner og dyreliv” som også er støttet av Svalbards miljøvernfond.

 

Om AECO:

AECO er en internasjonal interesseorganisasjon for ekspedisjonscruiseoperatører på Svalbard, Jan Mayen og Grønland. AECOs overordnede mål er å sikre at ekspedisjonscruise i Arktisk gjennomføres med størst mulig hensyn til den sårbare naturen og kulturminnene, med respekt for lokalsamfunn og innenfor sikkerhetsmessige rammer.
Klikk her for å besøke AECO