Prosjekt:

Sjørøye på Svalbard – vandring i sjø

Akvaplan NIVA har fått midler til å kartlegge Sjørøye på Svalbard

 

Røye er eneste naturlige ferskvannsfisk som lever og reproduserer i vassdrag på Svalbard. Den er utbredt i en rekke vassdrag (150) på hele øyriket. Røye kan opptre i ulike

former. Stasjonære fisk oppholder seg i innsjøen hele livet, mens den anadrome formen vandrer ut i marint miljø for å ta til seg næring.

 

Sjørøye er unikt for Svalbard og Nord-Norge og Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på denne formen av røye gjennom god forvaltning. Det er i dag begrenset kunnskap om sjørøye på Svalbard både når det gjelder de ulike bestandenes størrelse (antall fisk og aldersfordeling), men også manglende kunnskap om den marine fasen. Oppdatert kunnskap om sjørøya på Svalbard er svært viktig for å kunne forvalte denne unike arten på en god måte. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om vandring og adferd til sjørøya på Svalbard ved bruk av telemetri. Resultatene vil gi svar på hvilke områder sjørøya benytter i marint miljø, når sjørøya vandrer ut og når den vandrer tilbake til vassdraget. Prosjektet hadde oppstart i

2021 og vil pågå til 2025. Resultatene fra 2021 er med i denne rapporten og i en masteroppgave fra 2022.

 

I 2021 ble det merket 90 sjørøyer fra fem ulike områder i Isfjorden. Det ble benyttet over 30 lyttebøyer som var spredt rundt i Isfjorden og i fire innsjøer. I den marine migreringsfasen

brukte de fleste av individene (> 80 %) området nært elvemunningen, med dybdebruk nærmest utelukkende i øvre vannlag (0 – 3 m). Det ble også registrert sjørøye som vandret > 70 km i marint miljø, over åpent hav, langt fra kystlinjen (> 6 km). Resultatene fra 2022 og 2023 er under opparbeiding og vil bli publisert i en ny rapport i 2024.