Prosjekt:

Reparasjon av taubanebukker i Longyearbyen

Det er nå utarbeidet en manual for reperasjon og vedlikehold av taubanebukkene i Longyearbyen

 

Undersøkelser i senere tid har vist at det er et generelt problem med angrep av råtesopp i et stort antall taubanebukker med til dels alvorlige svekkelser av bærende konstruksjonsdeler. Konsekvensen av dette at de detter overende, enten på grunn av sterk vind eller rett og slett på grunn av tyngdekraften. Når bukkene faller, representerer de et faremoment for personer som ferdes i omgivelsene. Dessuten mister Longyearbyen viktige kulturminner.

 

Taubanebukkene representerer gruvedriften i Longyearbyen, og har høy verneverdi. For å kunne forebygge risikoen for alvorlige personskader og tap av viktige kulturminner har Svalbard miljøvernfond støttet et prosjekt der Store Norske i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Mycoteam har klarlagt hvordan man kan undersøke og vurdere taubanebukker samt gjennomføre nødvendige reparasjoner.

 

Resultatet av dette prosjektet er samlet i denne publikasjonen slik at fremtidig vern av taubanebukkene og også andre trefundamenter på Svalbard kan håndteres på en optimal måte. I rapporten beskrives taubanebukkenes oppbygging, det presenteres en vernevurdering, det gis et opplegg for tilstands- og skadevurdering. Det gis videre en gjennomgang av aktuelle undersøkelsesmetoder og en presentasjon av aktuelle reparasjonsmetoder for den mest fremtredende skadeproblematikken.