Prosjekt:

Overvåkning av pukkellaks på Svalbard

Akvaplan-Niva har fått midler til å overvåke pukkellaks på Svalbard

 

Akvaplan-niva har gjennom flere ulike prosjekter overvåket forekomstene pukkellaks i fjordene og vassdrag på Svalbard siden 2015 og frem til i dag. Pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) er definert som en fremmed art både på fastlands Norge og på Svalbard. Sentrale spørsmål i undersøkelsene har vært:

 

1.Hvordan er utbredelsen og utviklingen av mengden pukkellaks på Svalbard

2.Er det konkurranse mellom pukkellaks og sjørøye (områdebruk og næringsvalg)

3.Vandrer pukkellaks opp i vassdragene på Svalbard

4.Reproduserer pukkellaks i vassdrag på Svalbard

 

Hovedkonklusjonene er at man i dag finner pukkellaks over hele Svalbard. Mengden pukkellaks i langs kysten og i vassdragene er økende og det var spesielt mye pukkellaks i 2023. Det er mer pukkellaks på Svalbard i oddetallsår enn i partalls år slik som det også er på fastlands Norge. Det er påvist at pukkellaks går opp i mange vassdrag og det er påvist at den gyter, men det er foreløpig ikke påvist avkom fra pukkellaks i vassdrag på Svalbard. Dette bør undersøkes gitt den nye kunnskapen om gyteadferd til pukkellaks samt de pågående klimaendringene Det er konkurranse mellom pukkellaks og sjørøye ved at de spiser en del av de samme byttedyrene i sjøen. Det er observert at fjellrev spiser pukkellaks. Man vet at pukkellaks kan ha parasitter som kan overføres til pattedyr, fugl og fisk. Det vil i den sammenheng være viktig å få en oversikt over hvilken smittetrussel pukkellaksen utgjør for dyrelivet på Svalbard.

 

Det anses som viktig og i henhold til Sysselmesteren på Svalbard sin handlingsplan for skadelige fremmede arter på Svalbard å videreføre overvåkningen av pukkellaks. Problemstillinger som bør undersøkes er: om den reproduserer, overføring av parasitter til dyrelivet på Svalbard, bestandsutvikling og konkurranse med andre arter.