Prosjekt:

Litt PCB «overalt»

Omfanget av miljøgiften PCB kartlagt for hele Svalbard. Hva er status i områdene utenfor bosetningene? I hvilke konsentrasjoner av PCB er det i "utkant-Svalbard"? Hvordan varierer konsentrasjonene geografisk? Hvor kan PCB i disse områdene komme fra? Hvor sterkt er bidraget fra bosetningene sammenlignet med langtransportert forurensning fra sør?

 

 

I PCB-prosjektet fra 2008 -2010 ble det blant annet avdekket og ryddet opp i betydelig forurensning av miljøgiften PCB i flere av bosetningene på Svalbard. Nå er også omfanget av miljøgiften PCB i jord ellers på øygruppen kartlagt for å gi svar på disse spørsmålene.

 

I 2010 og 2011 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt omfanget av PCB i jord ved såkalte bakgrunnslokaliteter over det aller meste av Svalbard. Dette er områder som ligger godt utenfor eksisterende og tidligere bosetninger på øygruppen, og er eksponert for flere mulige forurensningskilder heller enn spesielle, konkrete forurensningskilder. Til sammen er 177 jordprøver fra 39 forskjellige lokaliteter samlet inn og analysert.

 

Det er påvist PCB ved de fleste (32 av 39) av de undersøkte bakgrunnslokalitetene. Nivåene er i hovedsak lave (mediankonsentrasjon: < 0,10 µg/kg), men PCB finnes tilnærmet over alt. Det er samlet inn flere prøver ved hver lokalitet, og undersøkelsen viser at nivåene kan variere veldig innenfor samme område. Ved fem lokaliteter er det funnet såpass markante konsentrasjoner av PCB at de overstiger den fastsatte normverdien for PCB i jord (10 µg/kg). Konsentrasjoner under normverdi utgjør ingen risiko for helse eller miljø, mens konsentrasjoner over normverdi kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Erfaring fra tidligere arbeider viser at enkeltprøver kan ha forhøyede konsentrasjoner, uten noen åpenbar forklaring til dette.