Prosjekt:

Laksefiske i Isfjorden, Svalbard, 2014

Genetiske analyser av laks som ble fanget i kilenot i Isfjorden på Svalbard viser at laksene stammer fra nordlige lakseelver, og de aller fleste fra russiske elver

 

 

Kunnskapen om vandringsmønsteret til atlantisk laks under sjøoppholdet er svært mangelfull. Det gjelder også kunnskap om hvilke laksebestander som beskattes ved sjølaksefisket, og deriblant laks som har vært fanget i Isfjorden på Svalbard de siste årene. Det er uvisst hvor laks som fanges ved Svalbard har sitt opphav, og om de er spesielt sårbare og derfor bør unntas beskatning. I dette prosjektet er det foretatt genetiske analyser av laks som ble fanget i kilenot i Isfjorden på Svalbard, og sammenholdt disse analysene mot en genetisk database, utviklet under prosjektet «Kolarctic salmon», og som omfatter 183 elver i Nord-Norge og Russland. Ved hjelp av denne genetiske databasen har forskerne kunnet dokumentere hvor laksene kommer fra.

 

De genetiske analysene av de 84 laksene som ble fanget i Isfjorden i 2014, og som inngår i dette studiet, viser at laksene stammer fra nordlige lakseelver, og de aller fleste (95.7 %) fra russiske elver. Bare tre av laksene kom fra nord-norske elver (Finnmark), og ingen hadde sin opprinnelse fra elver i Midt- eller Sør-Norge. Resultatene underbygger derfor tidligere undersøkelser. Selv om det i perioden 2011-2014 bare er blitt analysert vel 100 villaks, gir resultatene likevel en sterk indikasjon på at de nordlige laksestammene, i alle fall under deler av sjøoppholdet, benytter havområdene rundt Svalbard som beiteområde.

 

Laksene som ble fanget i Isfjorden i 2014, stammet fra elver fra Finnmark i vest til Pechora i øst. Det ble imidlertid ikke funnet indikasjoner på at disse bestandene er sårbare og bør unntas beskatning i forbindelse med det lokale fisket i Adventfjorden eller Isfjorden.

 

Av de 84 laksene som ble fanget i Isfjorden i 2014, ble 6 av laksene (7.1 %) karakterisert som oppdrettslaks. Det viser at også rømt oppdrettslaks beiter langt nord i Barentshavet og langs kysten av Svalbard.

 

I tillegg til 84 laks og 2 sjørøyer, ble det i 2014 også fanget flere marine fiskearter: 25 sild, 5 torsk, 1 sei, 10 rognkjeks og 1 håkjærring.