Prosjekt:

Klimaeffekter på svalbardreinens kalvingstidspunkt

Fødselstidspunktet hos svalbardrein har stor innvirkning på både vekstvilkår og overlevelsesevne for avkommet

Svalbardreinen er den største fastlevende planteeteren på Svalbard, og er både en karakterart og en viktig påvirkningsfaktor for landøkosystemet. Reinen kalver vanligvis tidlig i juni, og på denne tiden kan store deler av områdene der den holder til fremdeles være snødekt. Dette er en situasjon som reinen har tilpasset seg gjennom mange tusen år, og som for denne arten har vært en viktig suksessfaktor for å takle de rådende miljøforholdene.

 

Ingen andre steder i Europa skjer klimaendringene like raskt som på Svalbard. Eventuelle tilpasninger til disse endringene er derfor også forventet å kunne skje raskt. Et av delmålene med prosjektet har vært å undersøke i hvilken grad kalvingstidspunktet for reinen har endret seg over tid, og i hvilken grad eventuell mellomårsvariasjon i kalvingstidspunkt kan relateres til vårens starttidspunkt.

 

Fødselstidspunktet hos ville dyr har stor innvirkning på både vekstvilkår og overlevelsesevne. Å samle informasjon om slike hendelser er derimot ofte svært tids- og/eller ressurskrevende. Gjennom prosjektet er det vist at kalvingsdato for svalbardrein kan fastsettes på bakgrunn av GPS- og aktivitetsdata som i utgangspunktet er samlet inn til andre formål.

 

På grunnlag av historiske og nye data fra kalvingsperioden til svalbardrein ble det ikke funnet noen trend i tidsserien over kalvingsdatoer som tilsier at det har skjedd en endring i gjennomsnittlig kalvingstidspunkt. Det ble heller ikke funnet noen sammenheng mellom kalvingstidspunkt og tidspunktet for vårstart. Les mer om prosjektet i vedlagte rapporter.