Prosjekt:

Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard

Prosjektet har integrert, modellert og tilgjengeliggjort marine grunnkart for Svalbard. Resultatet er et nyttig verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking av arter, habitater og naturtyper

 

 

I daglig forvaltning er det nødvendig med god informasjon om kystnære marine forhold.

 

Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og usortert sediment har blitt modellert og/eller avgrenset på grov skala (for hele Svalbard), på mellomskala (for utvalgte fjorder) og/eller på fin skala (for Kongsfjorden).

 

Prosjektet har sammenstilt data på tare og sedimentlevende dyr (infauna) og klassifisert hvilke områder i Kongsfjorden som mest sannsynlig egner seg for tarevekst og som potensielt kan ha over gjennomsnittlig høyt antall individer i sedimentene.

 

Prosjektet er utført av NIVA (prosjektledelse), Akvaplan-niva, Kartverket, Havforskningsinstituttet og IOPAN.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapporter.

 

 

Figuren viser dyp, modellert med 500 m romlig oppløsning, for hele Svalbard.