Prosjekt:

Innførte plantearter på Svalbard

En fremmed art kan defineres som en art som er innført av mennesker til et nytt område, utenfor artens naturlige opprinnelsesområde. Er det mange fremmede arter innført til Svalbard som overlever i det høyarktiske området? Hvor trives de best, og er de en trussel mot den lokale floraen?

 

 

Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har studert innførte plantearter i Longyearbyen og Barentsburg for å forklare hvilke forhold som er avgjørende for overlevelse og spredning.

 

En fremmed art kan defineres som en art som er innført av mennesker til et nytt område, utenfor artens naturlige opprinnelsesområde. En kombinasjon av økt menneskelig aktivitet og gode vekstforhold kan øke tilstedeværelsen og suksessen til fremmede plantearter i høyarktiske bosetninger.

 

De fleste funn av fremmede plantearter i høyarktiske områder er gjort i menneskelige bosetninger og/ eller i tilknytting til menneskelig infrastruktur. Menneskelige installasjoner kan tilby bedre vekstforhold for fremmede planter enn områdene rundt, i form av lokalt høyere temperaturer, mer tilgang på næring og en høyere grad av forstyrrelse. Ved global oppvarming kan tilstedeværelse og suksessen til fremmede plantearter i høyarktiske områder ekspandere fra bosetninger og forårsake problemer for hjemmehørende arter og økosystemer. Studier av fremmede arter i arktiske bosetninger kan av den grunn være verdifull for å studere effekter av framtidige klimascenarier.

 

Per dags dato er ikke høyarktiske områder særlig påvirket av fremmede plantearter. De klimatiske forholdene i disse områdene er for krevende. Lave temperaturer, store temperaturendringer, begrenset tilgjengelighet av næringsstoffer, permafrost og korte vekstsesonger er noen av utfordringene planter i høyarktiske områder må forholde seg til.

 

Sommeren 2011 ble forekomst og suksess av fremmede plantearter registrert ved utvalgte lokaliteter i to bosetninger på Svalbard, henholdsvis Barentsburg og Longyearbyen. Hvilke fremmede arter som fantes og mengden av dem varierte en god del mellom lokalitetene. Registreringene ble supplert med målinger av jordtemperatur og konsentrasjon av næringsstoffer (nitrogen) i jorden. Hensikten med studien var å undersøke hvilke faktorer som fasiliterer fremmede plantearter i arktiske bosetninger. Videre ble også effekten av fremmede planters utbredelse studert, i forhold til ressurskonkurranse med hjemmehørende arter.

 

Resultatene antyder at både jordtemperatur og næringsstoffer i jorden (nitrogen) kan fremme forekomsten av fremmede plantearter i begge de studerte Svalbard-bosetningene. Videre viste resultatene at både tilstedeværelse og tallrikhet av fremmede arter har en negativ effekt på hjemmehørende plantearter i studielokalitetene. Dette kan antyde at når fremmede plantearter blir bedre i stand til å etablere seg i høyarktiske områder, kan de utgjøre en trussel mot hjemmehørende vegetasjon.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 30 000 til studien.