Prosjekt:

Hvor skjer økosystem-interaksjonene?

I dette prosjektet har en søkt å finne ut i hvilken grad svalbardrein, gjess og ryper bruker de samme områdene, likeledes hva slags områder reinen foretrekker sommerstid

 

En habitatmodell er utviklet for reinsdyr, og den viste at reinsdyr velger frodig mosetundra.

 

Analyse av overlapp mellom egnet habitat for reinsdyr, rype og gås viste at det finnes kun små arealer med habitat egnet for alle disse tre beitedyrene. Høyeste overlapp i egnet beitedyrhabitat ble funnet i lavlandsområder, og der spesifikt i mosetundra, så vel som opp i skråningene og der spesielt i reinrosevegetasjon. Disse modellerte resultater ble bekreftet av feltundersøkelser.

 

Feltdata ble også brukt til å se mer detaljert på romlig overlapp i habitatbruk mellom reinsdyr og gås i mosetundra. Denne analysen viste at høyest overlapp var i den frodigste mosetundratypen som gjødsles av sjøfugl. Undersøkelsene på et stort antall lokaliteter på vestkysten av Svalbard understreker viktigheten av de ofte små, men frodige vegeterte skråninger med mosetundra, både med og uten gjødslingseffekt fra sjøfuglkolonier. For mer detaljer, se fagrapport.