Prosjekt:

Geopark Longyearbyen

En mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. Rapport fra forprosjekt konkluderer med grunnlag for geopark i Longyearbyen

 

 

En geopark kan defineres som et avgrenset område med en eller flere lokaliteter eller steder med geologisk verdi, gjerne også sett i en flerfaglig sammenheng (kulturminner, kultur, vegetasjon, dyreliv etc) og som på en bærekraftig måte utnyttes i turistsammenheng og bidrar til å styrke lokalt næringsliv.

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk høsten 2010 60.000,- kroner til et forprosjekt for å undersøke om prosjektet kunne bidra med å legge grunnlaget for planarbeidet for en geopark.

 

Rapporten fra prosjektet sier at Longyearbyen sin egenart er en egenverdi og målet med prosjektet er utvikling av bærekraftig turisme i de befolkede og sentrale delene av Svalbard basert på en kombinasjon av sentrale naturressurser og historisk utnyttelse av disse.

 

Undersøkelsen som er gjort i forprosjektet viser at det er et ønske om å dra i denne retningen sammen, det finnes mye materiale, gode ideer og initiativer tilgjengelig som kan inngå i dette. Regelverk, natur og kulturminneforvaltningen er sterk nok til å oppfylle geoparkbevegelsens krav om forvaltning og vern.

 

Rapporten oppsummerer med at geoparken bør brukes til å løfte fram viktige geologiske eller kulturhistoriske elementer i Longyearbyens nærområde og sette disse i sammenheng med moderne bærekraftig utvikling og man bør favne alle sentrale aktører i Longyearbyen.

 

Deltagere i forprosjektet har vært NINA, SNSK, UNIS, Svalbard Reiseliv, Longyearbyen lokalstyre og NP.

 

Prosjektet har også søkt om 275 000 kroner i støtte til hovedprosjektet.