Prosjekt:

Forurenset grunn, en kilde for miljøgifter til marint miljø

Lavere nivåer av miljøgifter i jord, sedimenter og fisk fra Kinnvikanivåer i 2011 enn i 2008 viser rapport fra Akvaplan-niva

 

 

En tidligere undersøkelse utført av UNIS og University of Tasmania påviste høye nivåer av PCB og noe forhøyde nivåer av PAH i jordsmonn fra en forlatt forskningsstasjon i Kinnvika på Nordaustlandet.

 

Svalbard Miljøvernfond finansierte i 2011 en oppfølgende undersøkelse som skulle undersøke om forurensningen hadde spredt seg til det marine miljø. For å sammenligne forurensningsprofiler ble det tatt prøver av jord og marine sedimenter i Kinnvika. I tillegg ble det tatt prøver av ulke og torsk for å se om miljøgifter var tatt opp i de lokale næringskjedene. Resultatene fra prosjektet viste imidlertid at det var lave forurensningsnivåer i både jord, sediment og fisk.

 

Konklusjonen fra denne undersøkelsen var derfor at det ikke er behov for videre undersøkelser eller tiltak i Kinnvika.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med kr 400 000.