Prosjekt:

Forprosjekt naturinformasjonssenter Svalbard

I løpet av perioden august 2017- august 2018 har det blitt gjennomført et forprosjekt som har undersøkt muligheten for å etablere et besøkssenter nasjonalpark på Svalbard

 

Med tanke på de ambisiøse miljømålene, de unike verneverdiene, den sårbare naturen, mangfold av kulturminner samtidig som det stadig kommer flere besøkende, er det et stort og økende behov for å formidle verneverdiene, sårbarhet og bærekraftig bruk av naturen på Svalbard. Sysselmannen prioriterer arbeidet med miljøkriminalitet høyt. Holdningsskapende arbeid kan i tillegg forebygge slik at det blir færre overtredelser.

 

Konklusjonen fra forprosjektet og styringsgruppens anbefaling er derfor at det etableres et autorisert Besøkssenter nasjonalpark som kan ta ansvar for informasjon og formidle kunnskap om verneområdene og kultur- og naturverdiene samt turmuligheter på Svalbard. Dette dokumentet beskriver hvordan et Besøkssenter nasjonalpark på Svalbard bør utformes ut fra retningslinjer for autorisasjon av Besøkssenter fra Miljødirektoratet.