Prosjekt:

Etablering av Energi Oppfølging System

 

 

Av rapporten fremgår det at Bydrift KF ønsker å sette i gang en helhetlig og varig prosess. I denne forbindelse er kunnskap om energibruken, bruksmønster og behovene i forskjellige tekniske installasjoner viktig. Systematisk og kontinuerlig kontroll over energibruken av bygg er alltid et av de beste energisparetiltak, og en forutsetning for dokumentasjon av effekten av gjennomføring av tiltak for forbedring.

 

Longyearbyen lokalstyre er den største eiendomsbesitteren i Longyearbyen med mer enn 38 000 m2, og bidrar sterkt til byens samlede utslipp av klimagasser som følge av strømproduksjon basert på fossilt brensel. Ved å sette energisparing på dagsorden i egen organisasjon, håper de å få i gang en prosess til etterfølgelse også for andre aktører i Longyearbyen. Bydrift KF har engasjert Ressurs og Miljø As i arbeidet med gjennomføringen av et forprosjekt for å se nærmere på hvordan etableringen av et EOS system kan gjennomføres.

 

Etableringen anses som et fremtidsrettet og kostnadseffektivt tiltak. Rapporten konkluderer med at etablering av et EOS-system være en fornuftig løsning.

 

Det antas at gjennomføringen av fase 1 vil medføre en reduksjon av CO2 utslipp med minimum 53 tonn CO2/år i startfasen og at dette vil øke over tid, etter hvert som rutiner for gjennomføring av tiltak etableres og erfaringer blir videreformidlet til andre byggeiere.

 

Svalbard miljøvernfond bidro med kr. 50 000 til dette forprosjektet