Prosjekt:

ENØK-Forum Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre har etablert og driftet ENØK forum

 

Enøkforum Svalbard har bestått av en gruppe bedrifter og organisasjoner som til sammen forvalter store deler av eiendommene i Longyearbyen og Ny- Ålesund. Totalt er det ni ulike bedrifter som har deltatt på møtene.

 

Til sammen har det blitt avholdt 11 møter eller samlinger. Fire samlinger har vært kurs i energiledelse. De øvrige møtene har vært en blanding av erfaringsutveksling og foredrag med faglig innhold basert på medlemmenes ønsker, eksempler på dette er foredrag om etterisolering, energiomstilling i Longyearbyen, vannbehandling og styring av undersentraler. Kurset i energiledelse ble holdt av Norsk Energi og ga deltakerne et godt grunnlag for å innføre energiledelse i sin bedrift. Longyearbyen lokalstyre etablerte en intern energiledelsesgruppe i løpet av kurset.

 

På de siste møtene ble prosjektet evaluert av deltakerne og det ble stilt spørsmål om medlemmene ønsket å fortsette. Tilbakemeldingene fra er at forumet har vært nyttig for medlemmene og det ble uttrykt stor interesse for å fortsette. Det har vært jobbet med å finne en form på hvordan man skal administrere den videre driften av forumet. LL har nå sagt seg villige til å videreføre driften av forumet inntil videre. Oppsummert har forumet fungert bra og har hatt stor nytteverdi for ENØK-arbeidet på Svalbard. Det har vært drevet kompetansebygging og informasjonsoverføring innen et viktig område med stort potensiale på Svalbard.

 

Det har de siste par årene blitt tatt viktige beslutninger hos flere av medlemsbedriftene som vil gi store energisparinger på sikt.
Den nylig vedtatte Lokalsamfunnsplanen med mål om 30% reduksjon av energiforbruket i Longyearbyen innen 2030 og den kommende energiomstillingen har kanskje vært viktige for dette. Enøkforum Svalbard kan også ha bidratt til å sette økt fokus på ENØK men det er vanskelig å kvantifisere dette.

 

Miljøeffekten av ENØK -arbeid på Svalbard er stor, Redusert forbruk av el og varme gir direkte klimagassreduksjoner så lenge energiproduksjonen er basert på fossile innsatsmidler. ENØK-arbeid er også viktig for omleggingen til fornybar energi.