Prosjekt:

En suksess med energibesparende gatebelysning – 80 % reduksjon

Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF har gjennomført et vellykket forprosjekt for å spare energi. Ved å bytte ut eksisterende gatebelysning med LED armatur vil det kunne gi en energigevinst på hele 80%

 

 

Høsten 2011 fikk Longyearbyen lokalstyre, Bydrift KF støtte fra miljøvernfondet til et forprosjekt som skulle fortea en vurdering av effekten med å skifte ut dagens belysning med nye energibesparende armaturer.

 

Intensjonen med prosjektet var å avdekke om det kunne:

  • være energibesparende å bytte ut dagens armaturer med nye LED armaturer.
  • redusere vedlikeholdskostnader
  • fjerne miljøskadelige lyskilder
  • minske lysforurensing og bedre lyskvaliteten

 

Strekningen fra Sysselmannsgarasjen til Bykaia og belysningen rundt Vannrenseanlegget på Isdammen ble valgt som testområde. Bydrift KF monterte opp ulike typer belysning for å få et reelt grunnlag for fremtidig valg av gatebelysning.Det var i utgangspunktet tenkt å teste ut LED teknologi som bruker ca 60 % mindre energi enneksisterende gatelysarmeturer og har en forventet levetid som overgår eksisterende pærer.Det ble også testet ut styringsautomatikk som neddimming når det var lite trafikk og optimalelysfølere som slår av og på lysene.Det ble montert utstyr som måler forbruk på utvalgte strekninger med eksisterendegatelys. Dette gjorde de for å få et målbart beslutningsgrunnlag med hensyn påenergiøkonomisering.

 

Ut fra de to sammenlignbare strekningene i sentrum hvorav den ene strekningen har den eksisterende belysningen og den andre har LED armaturer, er det tydelig at det er mulig å spare minimum 75 % energi på å gå over til LED belysning. Ved å benytte et sentralt lysstyringsanlegg vil innsparing og korrekt vegbelysning ivaretas og det er ved korrekt innstilling av styringsanlegget erfaringsmessig sannsynlig å spare inn ytterligere 20 % av det resterende energiforbruket. Dette gir en total energisparing på 80 %.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr. 200 000 til forprosjektet.