Prosjekt:

Effekter av snøscooterferdsel på Svalbardreinen

Undersøkelse viser at svalbardrein helst unngår områder som ligger nærmere enn 200 meter fra hoved-skutertraseene. Dette arealet utgjør omtrent 5% av tilgjengelig vinterbeite (rabbevegetasjon) på Nordenskiöldland

 

 

Forstyrrelser og tap av beiteareal er velkjent problematikk for norsk villrein. I motsetning tenker vi på Svalbardreinen som tam og den blir ofte observert tett på snøskuterløyper. Nå viser imidlertid forskning at annen rein kan vise mer subtile effekter av forstyrrelser enn vill flukt fra mennesker. Viktigst er det at selv om noen dyr blir igjen nær forstyrrelseskilder, kan de fleste trekke vekk, noe som kan redusere beitearealet og øker matkonkurransen.

 

Formålet med studiet var å kartlegge hvilke effekter dagens snøskuterkjøring langs etablerte skuterløyper har på svalbardreinens adferd. Dette ble gjort ved å undersøke om GPS-merkede simler unngikk områdene rundt hoved-skutertraseene på Nordenskiöldland og om effekten var sterkest i perioder med mye ferdsel (basert på data fra Sysselmannens automatiske tellebokser).

 

De GPS-merkede simlene hold i gjennomsnitt lengre avstand til skuterløypene i påsken sammenlignet med perioden før og etter påske, men forskjellen var liten (bare 70 m). Det var ingen forskjell i avstand til skuterløype mellom ukedager og helligdager. Simlene viser sterk unngåelse av områder som ligger nærmere enn 200 meter fra hoved-skutertraseene gjennom hele skutersesongen. Dette arealet utgjør omtrent 5% av tilgjengelig vinterbeite (rabbevegetasjon) i vårt studieområde på Nordenskiöldland.

 

Målsetningen om økt turisme der nærhet til dyreliv er en sentral komponent kommer uunngåelig i konflikt med målet om at motorferdsel på Svalbard skal «foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller forringer naturmiljøet (..) eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv». Begrepet «unødig forstyrrelse» er vagt og vil kunne forstås ulikt av ulike aktører i turistnæringen og miljømyndighetene.

 

Det er vist at trafikk som foregår langs faste traseer forstyrrer mindre enn uforutsigbar ferdsel i terrenget. Prosjektet konkluderer med at det er viktig at skuterferdselen holdes under oppsikt og at ikke en økt andel vil foregå utenfor traseer. Videreføring av Sysselmannens tellebokser er viktig for å overvåke langtidsutviklingen i skutertrafikken; både antall skutere og lenge på sesong.