Prosjekt:

Avinor setter i gang ENØK tiltak

Avinor Svalbard presenter ulike ENØK tiltak som vil føre til store reduksjoner av Co2 utslipp

 

 

Svalbard lufthavn, Longyear har i dag et energiforbruk på 5.124.000 kWh pr år, noe som utgjør et spesifikt forbruk på 500 kWh/m pr år. Avinor har en overordnet målsetning om å redusere klimabelastningen som følge av stasjonært energibruk med 20%.

 

Våren 2012 satte Avinor i gang et forprosjekt for å synliggjøre og konkretisere fremtidige ENØK tiltak ved Svalbard lufthavn Longyear.

 

Rapporten fra forprosjektet identifiserer og beskriver totalt 16 mulige ENØK tiltak med en beregnet total reduksjon av energiforbruk på 935.245 kWh pr år. I rapporten er det lagt til grunn et lønnsomhetsperspektiv på 4-5 år. Tiltak som er aktuelle er basert på både lønnsomhet og teknisk gjennomførbarhet.

 

Noen av funnene fra rapporten er:

  • Identifiserte mulige ENØK tiltak utgjør et potensielt redusert CO2 utslipp på 748 tonn pr år.
  • Totalt investeringsbehov for gjennomføring av 16 identifiserte ENØK tiltak er beregnet til kr 4.948.938,-
  • Inntjeningstid for investeringen er beregnet til å være 6,6 år (forutsatt 7,6% kalkulasjonsrente)
  • De identifiserte tiltakene er en kombinasjon av konvertering fra elektrisitet til fjernvarme og teknisk ombygging av ulike anlegg.

 

Avinor sier prosjektet har gitt dem en veldig god oversikt over tiltak som nå vil bli forsøkt gjennomført via Avinors ENØK prosjekt. De har en målsetning om at alle de definerte ENØK tiltakene skal være påbegynt innen utgangen av 2013, og at de i sin helhet skal være implementert i løpet av 2014.

 

Forprosjektet kostet 225 000 kroner og Svalbards miljøvernfond har støttet det med 150 000 kroner.

 

Rapporten fra prosjektet kan fås på forespørsel.