Prosjekt:

Arbeidermesse Vest ‑ jordtrykk og fundamenter

Arbeidesmesse Vest ble oppført sommeren 1939 og bygget på i 1946. Den eldste delen av bygningen er et fast kulturminne i Sverdrupbyen. Bygningen er i dårlig stand, blant annet pga stort jordtrykk på østlig vegg. Med støtte fra Svalbards miljøvernfond har en nå fått detaljprosjektert hvordan enn støtte konstruksjon kan bygges.

 

Arbeidermesse Vest ligger i Sverdrupbyen, ca. 500 meter sørvest for Huset. Bygningen ble oppført sommeren 1939, og senere påbygget noe sørover i 1946. Bygningen er oppført med fundamenter og kjelleretasje i betong, mens hovedetasjen og takkonstruksjonen er oppført i trevirke. Den første delen av bygningen er et fast kulturminne oppført før 1946, og er derfor automatisk fredet etter svalbardmiljølovens §39.

 

Bygningen har stått uten oppvarming siden midten av 1980-tallet, og har fått en del skader som følge av fuktproblemer, issprengning og generelt forfall. Det var tidligere store problemer med vanninntrenging i bygningens kjeller, og siden bygningen ikke var oppvarmet medførte dette akkumulering av is i krypekjeller og på kjellergulvet. Isdannelse i massene utenfor den tilfylte kjellerveggen medførte stor issprengning, og veggen var nært sammenbrudd da sikringstiltak ble iverksatt.

 

Sommeren 2007 ble det lagt en geomembran i jordmassene på oppsiden av bygningen, og denne er lagt med fall ut fra ytterveggen. I ytterkant er membranen ført helt ned i permafrosten, slik at det dannes et tett sjikt over massene som ligger mot kjellerveggen. Dette har vært en suksess, og isen i kjelleren er nå borte. Sommeren 2016 ble det gravd en grøft på oversiden (nordvest) av bygningen. Grøften leder vannet ut til siden av bygningen og hindrer dermed overflatevann fra å samle seg langs bygningens vegger.

 

Det ble i 2009 gjennomført en tilstandsvurdering av Arbeidermesse Vest. Denne vurderingen oppgir at vegg mot vest som er utsatt for issprenging / jordtrykk har store skader som følge av trykket. Selv om isproblematikken er betydelig redusert er veggen fortsatt utsatt for jordtrykk. Med mindre jordtrykket fjernes vil det ikke være mulig å gjøre utbedringer på veggen, samt ytterligere skader kan oppstå.

 

I 2017 ble det gjennomført ett prosjekt der det ble sett på ulike alternativer for å fjerne trykket fra veggen. Anbefalt løsning var å etablere en støttekonstruksjon i stål og trevirke.

 

I dette prosjektet har støttekonstruksjonen blitt detaljprosjektert, og det er levert en arbeidstegning med dimensjoner og mengder. Håpet er at denne tegningen er tilstrekkelig for at eventuelle entreprenører kan prise jobben, og at konstruksjonen etter hvert kan bygges.