Om Svalbards miljøvernfond

 

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 som et økonomisk virkemiddel for å bevare miljøet på Svalbard.

 

 

Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til svalbardmiljøloven.

 

Hvor kommer midlene fra?

1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150kr for tilreisende til Svalbard. Avgiften legges automatisk til billettprisene av fly- og cruiseselskap og går i sin helhet til Svalbards miljøvernfond. Også fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få den refundert.

 

Hva går midlene til?

Fondsmidlene skal brukes til å initiere og stimulere prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte naturmiljøet på Svalbard. Både private og offentlige virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte.

 

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariat for fondet, og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

 

Fondets midler kan konkret brukes til:

  • Kartlegging og overvåking av naturmiljøet
  • Undersøkelser av årsaker til, og konsekvenser av ulike miljøpåvirkninger
  • Gjenoppretting av miljøtilstanden, om noe har blitt endret, skadet, eller forringet
  • Skjøtsel, vedlikehold og undersøkelser av kulturminner
  • Informasjon, opplæring og tilrettelegging knyttet til natur, kulturminner, og bærekraftig bruk av naturen

Foto: Anne Line Pedersen

Foto: Aktiv i friluft, Svalbard turn

Svalbards miljøvernfonds formål

 

Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Foto: Frede Lamo

Historien

 

Stortinget vedtok i 2001 en egen lov om miljøvern på Svalbard. I lovens §98 er det bestemt at det skal opprettes et eget miljøvernfond. Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Pengene kan brukes til undersøkelser og tiltak for å kartlegge og overvåke miljøet; årsaker til miljøpåvirkning og miljøvirkninger av virksomhet; til gjenoppretting av miljøtilstanden; som tilskudd til skjøtsel, vedlikehold og gransking av kulturminner, samt informasjons-, opplærings- og tilretteleggingstiltak

 

Fondet ble etablert i 2007, etter at Miljøverndepartementet hadde vedtatt forskrifter for fondet og om miljøavgift for tilreisende på Svalbard. Fondet ledes av et styre på 6 medlemmer, som oppnevnes av departementet for fire år, med mulighet for fire års forlengelse. Den første styrelederen var tidligere sysselmann Ann-Kristin Olsen. Hun ble avløst av Morten Ruud i 2015. Fra februar 2022 er det Pål Prestrud som er styreleder i Svalbards miljøvernfond. For øvrig har styret to medlemmer som er bosatt på Svalbard. De øvrige medlemmer er valgt på grunnlag av god kunnskap om Svalbard og kompetanse på enten miljøvern eller kulturminneforvaltning.

 

Fondets inntekter er i første rekke en miljøavgift på 150 kroner som innkreves av alle som reiser til Svalbard. Avgiften er innbakt i fly- eller cruisebilletten, slik at de fleste ikke er klar over at de har betalt den. Fastboende kan kreve avgiften refundert. I tillegg får fondet noen mindre inntekter fra avgifter på fiske og fangst, samt ulike miljøerstatninger.

 

Etter en beskjeden start, har fondet vokst, og det tildeles nå årlig støtte fra fondet på rundt 20 millioner kroner. Det er bestemt at fondet ikke skal ha oppsparte midler utover en liten buffer til uforutsette utgifter. Stønad fra fondet betales imidlertid ikke ut på forskudd, men først etter at tiltak er gjennomført og innrapportert, og regnskap foreligger. Det må derfor hele tiden holdes av penger for å dekke lovede tilsagn.

 

Privatpersoner, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter kan søke om støtte fra fondet. Ca. en tredel går til forskning, en tredel til bevaring av kulturminner og en tredel til ulike miljøverntiltak. En betydelig andel av midlene har gått til tiltak i og rundt Longyearbyen.

 

Tilstrømmingen til Svalbard har økt kraftig siden fondet startet sin virksomhet i 2007. Det er et tankekors at økt turisme, som er en miljøutfordring i seg selv, er årsaken til fondets vekst. Samtidig gir veksten en unik mulighet til å støtte tiltak som tar vare på det unike natur- og kulturmiljøet på Svalbard. Det er ikke fondets oppgave å tilrettelegge for turisme, men å bidra til å avdempe de miljøskadelige effektene av turisme og annen ferdsel.

 

Den daglige driften ivaretas av en sekretær og øvrige forvaltningsfunksjoner (regnskap og arkiv) som kjøpes av Sysselmesteren, til sammen to årsverk.

Disse sitter i styret til Svalbards miljøvernfond

 

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariatet for fondet. Sekretariatet leder den daglige driften og skal sørge for utlysning av midler, behandling av søknader og innstillinger til styret.

(2021-2024)

Pål Prestrud

Leder

Pål Prestrud er utdannet biolog med hovedfag (master) og doktorgrad fra Svalbard. Han har 40 års arbeidserfaring fra miljøforvaltning og miljøforskning.  og har blant annet jobbet tre perioder i Norsk polarinstitutt, den siste perioden som forskningsdirektør. Han han vært ansatt hos sysselmannen og har bodd fem år i Ny-Ålesund og Longyearbyen. Prestrud har også jobbet med polarsaker i Miljøverndepartementet, og han har vært direktør for CICERO - Senter for klimaforskning og for Statens naturoppsyn.

(2021-2024)

Hilde Henningsen (i permisjon)

Hilde Henningsen er spesialpedagog og lektor i norsk. Gjennom 33 år ved Longyearbyen skole har hun bl.a vært prosjektansvarlig for forsøk med utvidet skoledag, etablering av SFO, lærer i kulturskolen, norsk for språklige minoriteter og mangeårig tilrettelegging av uteskole og skolens uterom i samarbeid med Steinsvik arkitekter og Snøhetta samt 2 perioder som ansattes representant i statlig eierstyre. Hilde var sentral i prosjektledelsen av Svalbard som markeringsdistrikt på festspillene i Nord-Norge i 1993 og leder i Svalbard Forliksråd gjennom 13 år fra oppstarten i 2001. Hilde er autorisert Longyearbyen guide, aktiv kulturformidler og reiselivsgründer i lokal familiebedrift og har hundekjøring som hobby.   Hilde Henningsen jobber i dag som ressurslærer ved Longyearbyen skole.

(2021-2024)

Andrine Kylling

Andrine Kylling har en master i arealplanlegging fra universitetet på Ås. Hun har bodd ni år på Svalbard, både i Ny-Ålesund og i Longyearbyen. Andrine jobbet for Kings Bay som rådgiver i kulturminne- og arealforvaltning, deretter jobbet hun seks år som rådgiver i miljøvernavdelingen hos Sysselmannen.   Andrine jobber i dag som arealplanlegger for Sweco.

(2022-2025)

Berit Lein

Berit Lein er utdannet jurist, og arbeidet i Direktoratet for naturforvaltning/Miljødirektoratet fra 1985-2021. Hun var avdelingsdirektør i 28 år, med ansvar for bl.a. nasjonalparker og andre verneområder, friluftsliv, koordinering av miljøforvaltningsarbeidet på Svalbard, samt internasjonale naturvernkonvensjoner. Hun har vært leder for CAFF (Conservation for Arctic Flora and Fauna/Arktisk råd), og hatt flere verv for Norges Forskningsråd knyttet til Svalbard og Arktis. De siste fire årene har hun sittet i World Heritage Committee,  med ansvar for naturvernarbeidet, samt arbeidet med naturbasert reiseliv.

(2022-2025)

Trond Espen Haug

Trond Espen Haug har en mastergrad innen miljø- og ressursøkonomi fra universitetet i Ås. Han har jobbet som rådgiver i Miljøvernavdelingen hos Sysselmannen (2011-2015), og har ellers erfaring som miljørådgiver fra Klima- og miljødepartementet, Statkraft, Multiconsult og Den Norske turistforening. 

(2022-2025)

Steinar Rorgemoen

Steinar Rorgemoen kom til Svalbard i 2010 og begynte på Arctic Nature Guide studiet på UNIS. Han var daglig leder i Basecamp Spitsbergen fra 2011 til 2016 og har vært styremedlem i Svalbard reiselivsråd. Han var med å starte reiselivsoperatøren Spitsbergen Guide Service og kurs- og kompetansebedriften Minds of Nature i Longyearbyen, hvor han i dag er daglig leder.

Styringsdokumenter for Svalbards miljøvernfond

 

Her har vi samlet førende dokumenter og vedtekter for fondet

Vedtekter for Svalbards miljøvernfond finner du her

 

Loven om miljøvern på Svalbard finner du her

 

Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond ligger her

 

Forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard finner du her