Om Svalbards miljøvernfond

 

Svalbards miljøvernfond ble opprettet i 2007 som et økonomisk virkemiddel for å bevare miljøet på Svalbard.

 

 

Fondet er opprettet av Klima- og miljødepartementet i henhold til svalbardmiljøloven.

 

Hvor kommer midlene fra?

1. april 2007 ble det innført en miljøavgift på 150kr for tilreisende til Svalbard. Avgiften legges automatisk til billettprisene av fly- og cruiseselskap og går i sin helhet til Svalbards miljøvernfond. Også fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få den refundert.

 

Hva går midlene til?

Fondsmidlene skal brukes til å initiere og stimulere prosjekter og tiltak som har som formål å beskytte naturmiljøet på Svalbard. Både private og offentlige virksomheter, organisasjoner og privatpersoner kan søke om støtte.

 

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet, og vedtak om tildelinger fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

 

Fondets midler kan konkret brukes til:

  • Kartlegging og overvåking av naturmiljøet
  • Undersøkelser av årsaker til, og konsekvenser av ulike miljøpåvirkninger
  • Gjenoppretting av miljøtilstanden, om noe har blitt endret, skadet, eller forringet
  • Skjøtsel, vedlikehold og undersøkelser av kulturminner
  • Informasjon, opplæring og tilrettelegging knyttet til natur, kulturminner, og bærekraftig bruk av naturen

Foto: Anne Line Pedersen

Foto: Aktiv i friluft, Svalbard turn

Svalbards miljøvernfonds formål

 

Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

 

Foto: Frede Lamo

Historien

 

Stortinget vedtok i 2001 en egen lov om miljøvern på Svalbard. I lovens §98 er det bestemt at det skal opprettes et eget miljøvernfond. Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Pengene kan brukes til undersøkelser og tiltak for å kartlegge og overvåke miljøet; årsaker til miljøpåvirkning og miljøvirkninger av virksomhet; til gjenoppretting av miljøtilstanden; som tilskudd til skjøtsel, vedlikehold og gransking av kulturminner, samt informasjons-, opplærings- og tilretteleggingstiltak

 

Fondet ble etablert i 2007, etter at Miljøverndepartementet hadde vedtatt forskrifter for fondet og om miljøavgift for tilreisende på Svalbard. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer samt et varamedlem, som oppnevnes av departementet for fire år, med mulighet for fire års forlengelse. Den første styrelederen var tidligere sysselmann Ann-Kristin Olsen. Hun ble i 2015 avløst av Morten Ruud, også han tidligere sysselmann. For øvrig har styret to medlemmer som er bosatt på Svalbard. De øvrige medlemmer er valgt på grunnlag av god kunnskap om Svalbard og kompetanse på enten miljøvern eller kulturminneforvaltning.

 

Fondets inntekter er i første rekke en miljøavgift på 150 kroner som innkreves av alle som reiser til Svalbard. Avgiften er innbakt i fly- eller cruisebilletten, slik at de fleste ikke er klar over at de har betalt den. Fastboende kan kreve avgiften refundert. I tillegg får fondet noen mindre inntekter fra avgifter på fiske og fangst, samt ulike miljøerstatninger.

 

Etter en beskjeden start, har fondet vokst, og det tildeles nå årlig støtte fra fondet på rundt 20 millioner kroner. Det er bestemt at fondet ikke skal ha oppsparte midler utover en liten buffer til uforutsette utgifter. Stønad fra fondet betales imidlertid ikke ut på forskudd, men først etter at tiltak er gjennomført og innrapportert, og regnskap foreligger. Det må derfor hele tiden holdes av penger for å dekke lovede tilsagn.

 

Alle, unntatt Sysselmannen, kan søke om støtte fra fondet. Ca. en tredel går til forskning, en tredel til bevaring av kulturminner og en tredel til ulike miljøverntiltak. En betydelig andel av midlene har gått til tiltak i og rundt Longyearbyen.

 

Tilstrømmingen til Svalbard har økt kraftig siden fondet startet sin virksomhet i 2007. Det er et tankekors at økt turisme, som er en miljøutfordring i seg selv, er årsaken til fondets vekst. Samtidig gir veksten en unik mulighet til å støtte tiltak som tar vare på det unike natur- og kulturmiljøet på Svalbard. Det er ikke fondets oppgave å tilrettelegge for turisme, men å bidra til å avdempe de miljøskadelige effektene av turisme og annen ferdsel.

 

Den daglige driften ivaretas av en sekretær og øvrige forvaltningsfunksjoner (regnskap og arkiv) som kjøpes av Sysselmannen, til sammen to årsverk.

Disse sitter i styret til Svalbards miljøvernfond

 

Sysselmannen på Svalbard er sekretariatet for fondet. Sekretariatet leder den daglige driften og skal sørge for utlysning av midler, behandling av søknader og innstillinger til styret.

(2018 - 2022)

Morten Ruud

Leder

Morten Ruud er utdannet jurist og har arbeidet i Justisdepartementet siden 1976. Han var ekspedisjonssjef i Polaravdelingen 1990-1996 og departementsråd 1997-2012. I årene 1998-2001 var han sysselmann på Svalbard. Han var leder for Nansen-Amundsenåret 2011 og har vært styreleder for Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Han har utgitt flere juridiske fagbøker, særlig om folkerett, menneskerettigheter og internasjonal strafferett.

(2017 - 2021)

Siri Hoem

Fast vara

Siri Hoem er sivilarkitekt med 25 års erfaring fra offentlig kulturminneforvaltning, bl.a. Byantikvaren i Oslo. Hun har bred erfaring innen teknisk bygningsvern, bygge-/plansaker og fredningssaker. Hun var ansatt som kulturminnerådgiver hos Sysselmannen i perioden 2005–2009, de første to årene i vikariater. Hun er ansatt i Forsvarsbygg faggruppe kulturminne, med fokus på tilstandsvurdering og istandsetting av fredede anlegg. Hun har hatt flere frivillige verv i Fortidsminneforeningen, blant annet som redaktør av «Fremtid for fortiden» i 2015–2019.

(2017 - 2021)

Anne-Line Pedersen

Nestleder

Anne-Line Pedersen er utdannet siviløkonom, lærer og skoleleder. Siden 1994 har hun stort sett bodd på Svalbard. Størstedelen av denne perioden har hun vært med i lokalpolitikken, hvor hun har engasjert seg for Longyearbyens utvikling og at byens historie og naturkvaliteter bevares tross arealknapphet og vekst i turismen. Hun har også jobbet i Store Norske, Longyearbyen lokalstyre og er nå ansatt som avdelingsleder ved skolen.

(2018 - 2022)

Rune Bergstrøm

Rune Bergstrøm er utdannet biolog med erfaring fra miljøforvaltning og beredskapsarbeid. Han har arbeidet med internasjonalt miljøvern i Miljøverndepartementet og har lang erfaring fra fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark og Østfold. Han har deltatt i en rekke forskningsprosjekter, blant annet på Svalbard, og vært oppnevnt i flere programstyrer i Norges forskningsråd. Fra 2003 til 2007 var han ansatt som miljøvernsjef hos Sysselmannen. Vært ansatt som leder av Norsk Villreinsenter og siden 2008 fagansvarlig for miljøvern og FoU i Kystverket, aksjonsleder ved flere større ulykker med skip. Frivillige verv i organisasjoner innen idrett, miljøvern og humanitær virksomhet.

(2017 - 2021)

Stefan Norris

Stefan Norris er biolog og naturforvalter, med nesten 30 års erfaring innen naturforvaltning, miljøvern og bærekraftig reiseliv, fra Norsk Institutt for Naturforskning, FN-systemet, Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen på Svalbard, Basecamp Explorer, og ulike miljøorganisasjoner. Han har vært fagsjef for WWFs internasjonale arktis-program, og prosjektleder i WWF og Greenpeace innen energi og klima, arealvern, og havforvaltning. Nå jobber Stefan med å begrense marin plastforsøpling, kombinert med å være lokalpolitiker

(2018 - 2022)

Anna Lena Ekeblad

Anna Lena Ekeblad har utdannelse som guide i Arktisk miljø og økologi. Hun har 25 års erfaring med reiselivet på Svalbard og har fulgt utviklingen av reiselivet tett. Hun flyttet til Svalbard i 1995 og har bodd to år i Ny-Ålesund. I denne perioden har hun jobbet hos forskjellige turoperatører, som styremedlem i Svalbard Reiselivsråd og som gründer i egen reiselivsbedrift. I tillegg har hun jobbet 12 år på Svalbard Museum. I dag er hun foredragsholder, guide og ekspedisjonsleder i Longyearbyen og på Svalbard.

Styringsdokumenter for Svalbards miljøvernfond

 

Her har vi samlet førende dokumenter og vedtekter for fondet

Vedtekter for Svalbards miljøvernfond finner du her

 

Loven om miljøvern på Svalbard finner du her

 

Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond ligger her

 

Forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard finner du her