Tildelingsbrev og Hovedinstruks 2024

Svalbards miljøvernfond har mottatt endelig tildelingsbrev for 2024 fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

 

Ved behandling av søknader og tildeling av fondets midler skal Svalbards miljøvernfond
prioritere prosjekter som innenfor rammen av svalbardmiljøloven § 98:

 

• bidrar til at reiselivet på Svalbard er i tråd med miljømålene for Svalbard og
kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene i Isfjorden-området

 

• øker kunnskapen om miljøpåvirkningen på naturmiljøet og kulturminner som følge av
klimaendringer og menneskelig aktivitet på Svalbard

 

• tar vare på kulturminner

 

• bidrar til forebygging og reduksjon av forurensning, avfall og marin forsøpling

 

• bidrar til sirkulær økonomi